Մաթեմատիկա մաս 3

1. Համեմատել.

ա) |8| > 0
բ) |-9| > 0
գ) |-71/10| > -71/10
դ) |11| = 11
ե) |-13| = 13
զ) |-12| = |-12|
է) |-17| < |-18|
ը) |-11| > |-7|
թ) |-19| <  |20|

2. a թվին ավելացրեք b թվի հակադիրը, եթե.

ա) a = 12, b = -7
12 + 7 = 19

բ) a = 13, b = 16
13 + (-16) = -3

գ) a = 15, b = 7
7, -7
15 + (-7) = 8

դ) a = 24,  b = 13
24 + (-13) = 11

ե) a = -14,  b = 7
-14 + (-7) = -21

զ) a = -29,  b = 40
-29 + (-40) = -69

է) a = -24,  b = -13
-24 + 13 = -11

ը) a = -16,  b = 18
-16 + (-18) = -34

3. 1-ից 100 բնական թվերից քանիսն են, որ ոչ 2-ի են բաժանվում, ոչ 3-ի:

Պատ.՝ 33.
1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97

Պատ.՝ 33.

4. Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող տուփի վրա երկարությունը 28 սմ է, լայնությունը երկարության 1/2 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/7 մասն է: Որոշել տուփի ծավալը:

Լուծում
28 · 1/2 = 28/1 · 1/2 = 14/1 · 1/1 = 14
14 · 1/7 = 14/1 · 1/7 = 2/1 · 1/1 = 2
28 · 14 · 2 = 784
Պատ.՝ 784 սմ³

5. Շինարարական աղյուսի երկարությունը 25 սմ է, լայնությունը երկարության՝ 12/25 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ 13/25 մասն է: Հաշվել աղյուսի ծավալը:

Լուծում
25 · 12/25 = 25/1 · 12/25 = 1/1 · 12/1 = 12
25 · 13/25 = 25/1 · 13/25 = 1/1 · 13/1 = 13
25 · 12 · 13 = 3900
Պատ.՝ 3900 սմ³

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s