11․ Կրկնության հարցեր

1. Ի՞նչն է կոչվում երկու հատվածների հարաբերություն։

Երկու հատվածների հարաբերություն է կոչվում նրանց երկարությունների հարաբերությունը։

2. Ո՞ր դեպքում են ասում, որ AB և CD հատվածները համեմատական են A1B1 և C1D1 հատվածներին։

Եթե AB և CD հատվածների հարաբերությունը հավասար է A1B1 և C1D1 հատվածների հարաբերությանը, այսինքն՝  AB/CD=A1B1/C1D1, ապա այդ հատվածները կոչվում են համեմատական:

3. Սահմանեք նման եռանկյունները։

Երկու եռանկյուններ կոչվում են նման, եթե նրանց անկյունները համապատասխանաբար հավասար են, և եռանկյուններից մեկի կողմերը համեմատական են մյուսի համապատասխան կողմերին:

4. Բացատրեք, թե ինչ է նմանության գործակիցը։

Նմանության գործակից (k) է կոչվում երկու նման եռանկյունների համապատասխան կողմերի հարաբերությունը։

Շարունակել կարդալ

3․ Վեկտորի հասկացությունը

Վեկտորը դա նույն հատվածն է, պարզապես այն ունի նաև ուղղություն։ Վեկտորները լինում են համագիծ, տարրագիծ, համաուղղված և հակաուղղված։

Համագիծ են կոչվում այն վեկտորները, որոնք գտնվում են կամ նույն ուղղի վրա, կամ էլ զուգահեռ ուղիղների վրա։

Տարրագիծ են կոչվում այն վեկտորները, որոնք չեն գտնվում նույն ուղղի կամ էլ զուգահեռ ուղիղների վրա։

Համաուղղված են կոչվում այն համագիծ վեկտորները, որոնք ունեն նույն ուղղությունը։

Հակաուղղված են կոչվում այն համագիծ վեկտոները, որոնք չունեն նույն ուղղությունը։

Վարժ․ 45

Պատ՝․ AB→; BA→; BC→; CB→; AC→; CA→

Վարժ․ 46

ա) AB→; CD→; EF→ վեկտորները լինեն համագիծ․

(AB→) ⇈ (CD→) ⇈ (EF→)

բ) AB→; EF→ վեկտորները լինեն համագիծ, իսկ AB→; CD→ լինեն տարրագիծ

(AB→) ↑↑ (CD→) ↑↓ (EF→)

Շարունակել կարդալ

Դաս 1. Կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ

A(x1; y1)

B(x2, y2)

dAB=√(x2-x1)2+(y2-y1)2 (հաշման բանաձև)

P(x; y)

x=x1+x2/2; y=y1+y2/2

Վարժ․ 1

ա) A(5; 0)

B(0; 3)

C(0; 0)

բ) OA=a; OB=b

a=x1+x2/2

A(a); B(b); C(0; 0)

Վարժ․ 2

ա) OA=6,5; OB=3

A(6,5; 0); B(0; 3); C(6,5; 3)

բ) OA=a; OB=b

A(a; 0), B(0; b); C(a; b)

Վարժ․ 3

M(3; -3); N(-3; -3); P(-3; 3); Q(3; 3)

Շարունակել կարդալ