Երկրաչափական խնդիրների լուծում

1) PCEF ուղղանկյան անկյունագիծը 10 սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 8 սմ։ Գտնել PCEF ուղղանկյան մակերեսը և ΔFCE-ի մակերեսը։

PE=10 սմ

EF=8 սմ

SPCEF=? սմ²

SFCE=? սմ²

CP=EF; CE=PF

∠P=∠C=∠E=∠F=90°

Քանի որ CF-ը անկյունագիծ է, ուստի →

ΔCFP=ΔCEF

Շարունակել կարդալ

Եռանկյան մակերես։ Սինուսների թեորեմ․

Սինուսների թեորեմը պնդում է, որ եռանկյանԱ կողմերը համեմատական են հանդիպակաց անկյունների սինուսներին՝ a/sin A=b/sin B=c/sin C

Սինուսների թեորեմից հետևում է, որ եռանկյան մեծ անկյան դիմաց գտնվում է մեծ կողմ, մեծ կողմի դիմաց՝ մեծ անկյուն։

Թեորեմ։ Եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկու կողմերի և դրանցով կազմված անկյան սինուսի արտադրյալի կեսին:

S=1/2*a*b*sin C → S=1/2*b*c*sin A →

1/2*a*b*sin C=1/2*b*c*sin A →

a/sin A=c/sin C → b/sin B

a/sin A=b/sin B=c/sin C=2R

sin A=h/b & B=h/a → h=b*sin A → a*sin B

Շարունակել կարդալ

Անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը

Կոորդինատային հարթության մեջ կառուցենք 1 շառավղով կիսաշրջանագիծ, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է: Այն անվանենք միավոր կիսաշրջանագիծ:

Vienibas_pusr.png

Դիտարկենք α սուր անկյունով AOX ուղղանկյուն եռանկյունը:

Գիտենք, որ սուր անկյան սինուսը հավասար է անկյան դիմացի էջի հարաբերությանը ներքնաձիգին, իսկ կոսինուսը՝ կից էջի հարաբերությանը ներքնաձիգին:

Շարունակել կարդալ

Համակարգերի լուծում

Դասարանական և լրացուցիչ աշխատանք՝ 277, 278, 283

Վարժ․ 277

ա) { x2=y → { x2=4 → { x=2, -2

{ y-2=2 → { y=2+2=4 → { y=4

Պատ՝․ (2, 4); (-2, 4)

բ) { y2-1=x → { y2=24+1 → { y=5, -5

{ x-13=11 → { x=11+13=24 → { x=24

Պատ՝․ (24, 5); (24, -5)

գ) { x-3=2 → { x=2+3=5 → { x=5

{ y2-x=4 → { y2=4+5 → { y=3, -3

Պատ՝․ (5, 3); (5, -3)

դ) { x2-y-4=0 → { x2=9 → { x=3, -3

{ y-4=1 → { y=1+4=5 → { y=5

Պատ՝․ (3, 5); (-3, 5)

ե) { x=2+y → { x=2+y → { x=2+y → { x=2+y

{ x2-y=8 → { (y+2)2-y=8 → { 4+4y+y2-y-8=0 → { y2+3y-4=0 (1)

y2+3y-4=0

D=9-(-16)=25

[ y1= -3-5/2= -8/2= -4

[ y2= -3+5/2=2/2=1

(1)→ { x=2+y, y1= -4, y2=1 → { [ x1=2+y1→ 2+(-4)= -2, { [ x2=2+y2→ 2+1=3

Պատ՝․ (-2, -4); (3, 1)

Շարունակել կարդալ

Տեքստային խնդիրների լուծում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 239, 240, 241

Խնդիր 239

ա) համ․ — 2+x

հայտ․ — x

(2+x)*2/x+3=1.2/3

(2+x)*2/x+3=5/3

4+2x/x+3=5/3=> 3*(4+2x)=5*(x+3)

12+6x=5x+15

x=15-12

x=3

Քանի, որ x+2/x=> 2+3/3=5/3

Պատ՝․ 5/3

բ) համ․ — x

հայտ․ — x+2

x+15/x+5=1.5/6

x+15/x+5=11/6=> (x+15)*6=(x+5)*11

6x+90=11x+55

5x=35=> x=7

Քանի, որ x/x+2=> 7/7+2=7/9

Պատ՝․ 7/9

Շարունակել կարդալ

Կրկնողություն՝ կոտորակային հավասարումներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝

11.29. Լուծե՛ք կոտորակային հավասարումները։

ա) 3/x-2 + 7/x=10/x

Թ․Ա․Բ․ x≠ 2, -2, 0

3x(x+2)+7x(x-2)=10(x2-4)

3x2+6x+7x2-14x=10x2-40

-8x= -40

x=5

Պատ՝․ 5

բ) 7/x-3 — 10/x+1=15/x-1

Թ․Ա․Բ․ x≠ 3, -1, 1

7(x2-1)-10(x2-x-3x+3)=15(x-3)(x+1)

7x2-7-10(x2-x-3x+3)=15(x2+x-3x-3)

7x2-7-10(x2-4x+3)=15(x2-2x-3)

7x2-7-10x2+40x-30=15x2-30x-45

-18x2+70x+8=0

D=4900-(-576)=5476

[ x= -70-74/(-36)= -144/(-36)=4

[ x= -70+74/(-36)=4/(-36)= -1/9

Պատ՝․ -1/9, 4

Շարունակել կարդալ

Հատվող լարերի հատկություն, շոշափողի ու հատողի հատկություն՝ առաջադրանքներ

Դասարանական ու տնային առաջադրանքներ՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝

Դասագիրք՝ խնդիրներ 248, 249

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ խնդիրներ 250, 251, 252

Շարունակել կարդալ

Երկրաչափական պրոգրեսիա

an+1=an*q

an=a1*qn-1

an=√an-1*an+1

Sn=a1*(1-qn)/1-q; q≠1

Վարժ․ 380

ա) 1, 8, 15, 21, 26, …

a2/a1=q; 8/1=> q=8, բայց այն չի համապատասխանում մյուս պատասխաններին, ուստի սա թվաբանական պրոգրեսիա է, որի d=7։

a1+d=a2=> 1+7=8

a2+d=a3=> 8+7=15

Շարունակել կարդալ

Ուղղանկյուն եռանկյունիների համեմատական կողմերի խնդիրներ

Վարժ․ 212

Լուծում՝

AB/AC=AC/AD

AC²=AB*AD

AB/CB=CB/DB

CB²=AB*DB

{ AC²=AB*AD

{ CB²=AB*DB => AC²/CB²=AD/DB=> 9/16=50-x/x=>

9x=800-16x=> 25x=800=> x=32

DB=x=32

AD=AB-DB=50-x=50-32=18

Պատ՝․ DB=32 մմ; AD=18 մմ

Շարունակել կարդալ

Հավասարում, որի մի կողմը հանրահաշվական կոտորակ է, իսկ մյուս կողմը՝ 0 — կրկնողություն

Վարժ․ 225

ա) x2+2x/x-2=0

x≠2

x2+2x=0=> x(x+2)=0=> [ x=0; x= -2

Պատ՝․ -2

բ) 3x2-7x/x2+1=0

3x2-7x=0=> x(3x-7)=0=> [ x=0; 3x-7=0=> [ x=0; x=2.3

Պատ՝․ 0; 2.3

գ) (x-7)(1.5+x)/x2-3x+4=0

x2-3x+4≠0

(x-7)(1.5+x)=0=> [ x-7=0; 1.5+x=0=> [ x=7; x= -1.5

Պատ՝․ -1.5, 7

դ) (-2-x)(x-8.5)/(x-3)(x+4)=0

(x-3)(x+4)≠0=> x≠3; ≠ -4

(-2-x)(x-8.5)=0=> [ -2-x=0; x-8.5=0=> [ x= -2; x=8.5

Պատ՝․ -2; 8.5

Շարունակել կարդալ