Translate into English

Ես կարծում եմ, որ նա լավ դերասան կդառնար։

I think, he will become a great actor.

Զեկուցումը քննարկվեց, երբ բոլորը ներկա էին։

The report was discussed, when everyone was present.

Ես արդեն ավարտել եմ իմ թարգմանությունը, և հիմա կարող եմ հանգստանալ։

I have already finished my translation, and now I can have a rest.

Ես չճանաչեցի նրան, քանի որ նա շատ էր փոխվել։

I didn’t recognize him, because he had changed a lot.

Դուք նույն ինստիտուտն եք ավարտել, այնպես չէ?

You have graduated from the same university, haven’t you?

Ես հարցրեցի նրան, թե երբ պատրաստ կլինեն իմ փաստաթղթերը։

I asked him, when my documents would be ready.

Ես ծանոթացա նրա հետ երեկ երեկոյան։

I get acquainted with him yesterday in the evening.

Օտար լեզվի իմացությունը օգնում է մարդկանց հեշտությամբ հաղորդակցվել։

Knowing of a foreign language helps people to communicate easily.

Աժմն ամենատարածված լեզուն համարվում է անգլերենը։

Now English is considered as the most widespread language.

Անգլերենը, որպես երկրորդ օտար լեզու օգտագործվում է ավելի քան 60 երկրներում։

English as a second foreign language is used in more than 60 countries.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s