Posted in Գրականություն

Գավրոշ՝երկրորդ հատված՝տնային աշխատանք

Հայկական Հանրագիտարան

Կարդալ 1-4 գլուխները .(Երկրորդ մաս)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

Բացատրիր տրված բառերը բառարանի օգնությամբ. խռովություն, բարիկադ, կրկնափեղկ, ամայի, պարեկ, խուզարկել, հնոտի, թափոր, մահակ, սվին, փակուղի, ներխուժել, պատնեշ, ապստամբ, քաջալերել, խոչընդոտ, թոթվել:

Խռովություն-թախծություն,տխրություն

Բարիկադ-ընդդիմարգել, ռահափակ

Կրկնափեղկ-Երկփեղկ,բազմափեղկ

Ամայի-անբնակ,անշեն

Պարեկ-պահսսկապան, պահակախումբ

Խուզարկել- խուզել, հուզարկել

Հնոտի-հին,հնօրյա

Թափոր-երթ, շքերթ

Մահակ-կոպալ, կոմբալ

Սվին-խշտիկ, խիշտ

Փակուղի-նրբանցք, նրբուղի

Ներխուժել-ներս մտնել,սողոսկել

Պատնեշ-հողաբլուր, թումբ

Ապստամբ-մեղադրություն

Քաջալերել-ոգևորել, խրախուսել

Խոչընդոտ-հետևող,դժվարություն

Թոթվել-շարժել, ցնցել։

Միաժամանակ ամեն տեղ լինելով՝ նա լցնում էր օդը: — Ինչպե՞ս կբացատրես այս նախադասությունը:

Իր ներկայությունը ստիպում էր օդը լցնել,այսինքն,որտեղ նա գնում էր այդտեղ նա լցնում էր զվարճանքը,հպարտությւոնը խաղն ու պարը և այլն․․։Նրա ներկայությունը օգնում էր երեխաներին թախծությունից ազատվել,և որտեղ նա չգնար,և ով լիներ,նա միևնույն է կլցներ օդը ազատությամբ։

Անդադար շարժում կար նրա փոքրիկ բազուկներում և անվերջ շարժում՝ նրա փոքրիկ թոքերում: — Տուր Գավրոշի հոգեվիճակի նկարագիրը:

Տղան վազելով գնում էր պատերազմ իր երկրի և ժողովրդի համար։ Արագ վազում էր հպարտ, որպեսզի օգներ, որ փրկվի իր երկիրը։ Վազում էր այնքան վստահ, որ հաղթելու էր իր երազանքներով, ուրախությամբ, որ մի բան անելու է գնում էր նույնսիկ չստուգելով զենքի փամփուշտների առկայությունը։

Մեծեր-փոքրերի ի՞նչ վեճ ուներ Գավրոշը. իսկ դու ի՞նչ հարցերում ես ընդվզում մեծերի դեմ:

Գավրոշը ցանկանում էր փրկել իր երկիրը կործանումից։ Այդ պատճառով ցանկանում էր առանց պատճառի գնալ կռվի։ Նույնիսկ ամբողջ ճանապարհը մինչև տեսնելը հավաքի մարդկանց, գնացել է վազելով։ Այդ ժամանակ միացավ նա մեծերի այդ խմբին։ Երբ տեղ հասավ արդեն որոշում էին զենքերի և փամփուշտների քանակությունը բաժանման մարդկանց մեջ տեղի ունեցավ առաջի լեզվակռիվը։ Նրան զենք չէին տալիս, որովհետը միարժամանկ փոքր էր տարիքով և այդքանզենք չկար։ Այդտեղ մեծ ցավ պատճառեց մեկին։ Իսկ հետո ցավ պատճառեց մարդկանց նրանով և խանգարեց, որից առաջացավ մի փոքր լեզվակռիվ։

Posted in Հանրահաշիվ

Միանդամներ մաս 2 ` Բազմապատկում

2abc= -2abc

7+7+7=7*3

3*3*3*3=3(4)

5*5=5(2)

5(2)=5*2ոչ-5*5

6(3)=6*6*6

aa=a(2)

bbb=b(3)

-3=3

-5=5

-a2bc= +a2bc

a(2)=a քառակուսի

Բազմապատկում

Միևնույն հիմքով,բայց տարբեր աստիճաններով և ցուցիչներով բազմապատկում․

a(3)a(6)=a(9)

x(10)x(3)=x(13)

a(6)a(6)=a(12)

ab a(2)b=a(3)b(2)

bc bd=b(2)cd

3a(2)*4a(4)=12a(6)

3b*4a=12ba

Առաջադրանք 44 էջ 19

ա)a2a3=a6

բ)b4b=b5

գ)k5k3=k8

դ)x3x12=x15

ե)a 3ba2 a5b

զ)k4n5k3n2=k7n7

է)2x2yx2y5=2x5y6

ը/3a10b2a10b2=3a20b4

45

3ab*2a=6a2b

8bc3*bc=8b2c4

9ce2*6ce= 54c2e3

7e2k*6e3k= 42 e5k2

4ap2*5a2p= 20a3p3

6kp*7k2p2=42k3p3

3a2bc*6abc=18a3b2c2

4b2ce*6 b2ce=24b4c2e2

7c2ek*5c3e4=35c5e5k

6e2k5p*8 e2k5p=32e4k10p2

Posted in Գրականություն

Գավրոշ մաս 2

Կարդալ 5-7-րդ գլուխները (վերջ առաջին մասի)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

  • Գրել հետևյալ բառերի երկուական հոմանիշ բառարանի օգնությամբ. արտասովոր, մռայլ, խորհրդավոր, ընդարձակ, ավերվել, հիվանդ, խարխուլ, ապաստան, սողոսկել, քաջալերել, կկոցել, նշույլ, խսիր, մրմնջալ, վխտալ, մոլեգնել:

Արտասովոր-արտակարգ, տարօրինակ

Մռայլմիգապատ, միգամած

Խորհրդավոր-գաղտնախորհուրդ, խորախորհուրդ

Ընդարձակ-լայնարձակ, լայնածավալ

Ավերվելբնաջնջվել,ոչնչացվել

Հիվանդ-անառողջ, վատառողջ

Խարխուլ-խարիզուն, զաղփաղփուն

Ապաստանպատսպարան, ապաստարան

Սողոսկելթափանցել, ներթափանցել

Քաջալերելխրախուսել, սրտապնդել

Կկոցել-աչքերը կիսախուփ անել

Նշույլ-ճաճանչ, շառավիղ

Խսիր-պրտվեղեն,չոր խոտ

Մրմնջալ-շշնջալ, փսփսալ

Վխտալ-զեռալ, հորդել

Մոլեգնել-զայրանալ, տաքանալ։

  • Կարո՞ղ ես բացատրել՝ ինչու՞ երեխաներն անմիջապես վստահեցին անծանոթին ու գնացին նրա հետևից:

Որովհետև այդ անծանոթը դա Գավրոշն էր,ով նրանց տուն էր խոստացել և հաց։Գավրոշը առաջին հատվածում,առաջին օրը նրանց տվել էր հաց,որը իր չնչին փոխով էր առել։Նա խճացել էր նրանց տեսնելով,բայց անմիջապես հյուրասիրել էր։Իսկ երեխաները իրենց հերթին վստահեցին անծանոթին,որովհետև նա տվել էր հաց,ջուր,տեղ և իր խոսքը պահել էր։

  • Մեկնաբանիր Գավրոշի արարքը՝ դիտարկելով և դրական, և բացասական կողմից: Հիմնավորիր պատասխանդ:

Դրական մասով կարող եմ ասել,որ Գավրոշը շատ բարի գործ արեց,անտուն,անտեղ երեխաներին,որպես ծնող նվիրեց իր փոքրիկ տունը։Նրանց տվեց այն,ինչ նրան չէին տվել իր ծնողները։Այս մասում Գավրոշը,ոնց-որ մեծը լիներ,ով վստահում,պահում և օգնում էր երեխաներին։Նա իր չնչին գումարով օգնեց նրանց,տալով հաց և ջուր։Օգնեց,որպեսզի նրանք շարունակեն ապրել։

Իսկ բացասական մասով կարող եմ ասել,որ նա շատ խիստ էր վերաբերվում նրանց հետ։Պետք է միքիչ զվարթ և ժիր լինել երեխաների հետ,խաղալ նրանց հետ,իսկ նա խիստ էր,նույնիսկ առաջին քայլից նստացրեց անկողնուն։