March 2-6

6.5 դասարան

March 2-6

Lesson 1

Watch the film, write down all the unknown words and learn them by heart!(Դիտել մուլտֆիլմը, դուրս գրել անծանոթ բառերը և սովորել դրանք անգիր):

Unknown words

Spin yarn-մանել կտոր,մանվածք

Fingers bled-մատները արյունոտեցին

Well-ջրհոր

Furious-զայրացած

Stepmother-Խորթ մայր

Fragrance-Բուրմունք

Ripe-հասունացել

Pluck-քաղել

Rot-Հոտել,փտել

Horrendous-Սարսափելի

Sincerely-Անկեղծորեն,ճշմարիտ

Entire life-Ամբողջ կյանքը

Read the text on page 16 and make the audio version of it.Write the exercises after the text.(Կարդալ տեքստը էջ 16-ի և ձայնագրել:Կատարել տեքստից հետո տեղադրված առաջադրանքները):

Goog watching

A. Answer these questions.

 1. Why did Mrs. Brown want to send her daughter to school?

Because she want to continue her work in the office.

 1. What did Mrs. Brown do to make Betty like school?Because she want to continue her work in the office.
 2. Why was Mrs. Brown afraid?Because she thought,that her daughter will cry,when she will saw school.
 3. Did Betty like school when she went there?Yes,she did.So she was very happy and glad,when saw her school.
 4. Why was Betty surprised when her mother said, ‘I’m going to
  take you to school in half an hour’s time on the second morning?
  (Because she thought, ‘That she has been in the school yesterday’)
  B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:
 5. nasty=good 4. young=old 7. far from=near from
 6. bad=good 3. after=before
 7. sad=happy 6. little
  C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
  do does doing make makes making
  Our children don’t do much homework, but they doing a lot of work in
  school. My son George likes making furniture and things like that more than make
  . lessons. He sometimes doing nice chairs out of old boxes in his class. He
  and his friends makes a lot of noise while they are working, of course.
  George is good at sport: he does the high jump very well. Such sport does
  children a lot of good, I think. Don’t you?

Lesson 2

Write a text about your mother. The title is «My dear mother».(Գրի՛ր շարադրություն մայրիկիդ մասին՝ «Իմ թանկագին մայրիկը» վերնագրով):

Hi,I will tell you my story about beautiful,kind and clever person on the Earth,about mother.My mother is the best person on the Earth.She teach me that things,those she learnd.I’m very happy and glad,because I have the best mother on the Earth.I played with my mother,when I was 1 year old or many.She is a very beautiful,kind,nice,clever and the best mum on the Earth and I’m very proud to have such mum.I’m happy!

Read the text on page 30 and make the audio version of it.Write the exercises after the text.(Կարդալ տեքստը էջ 30-ի և ձայնագրել:Կատարել տեքստից հետո տեղադրված առաջադրանքները):

GOOD WATCHING,HAVE FUN!

Unknown words

Tin-մաս,կտոր

Flat-հարթ

A. Answer these questions.

 1. Who cooks in Tom’s house?His wife.
 2. What work does Tom do during meals?He cuts the meal.
 3. What did Tom always do when he and Elizabeth first married?He always gaves the bigger piece of meal to wife.
 4. What does he do now?He gaves her the small piece.
 5. Why has he changed?He answered her about her cook and gives her the bigger piece.
  B. Which words in the story on page 30 mean:
 6. arrived=went 3. into pieces=big and small 5. made=cook(meal or meat)
 7. like very much=you learnd cook 4. became husband and wife married
  C. Write this story, but do not put pictures: put words.
  This factory is near a big . Hundreds of
  people work in it. They bring meal in,cut it into small pieces,cooked it, and then put
  it in tins. One woman worked here for ten years, and then she married a man from her bank.
  One day he said to her, ‘Why do we never ate a tin of meat from
  your factory?’ She laughed and answered, ‘I see enough
  of it while I’m working!

Առցանց աշխատանքներ մաթեմատիկայից

Առցանց ուսուսումնական շաբաթվա առաջադրանքներ

02.03-06.03 /Առաջադրանքները նախատեսված են ամբողջ շաբաթվա համար

Տոկոսով խնդիրներ

m1
m2

1․Գտեք 75-ի 40 %-ը։

75=100%

x=40%

100*x=75*40

3000/100=30

2․36-ը 80-ի քանի՞ տոկոսն է։

80=100%

36=x%

80*x=36*100

3600/80=45%

3․Գտեք թիվը,եթե հայտնի է,որ նրա 35 տոկոսը հավասար է 42-ի։

35%=42

100%=x

35*x=42*100

4200/35=120 թիվը

4․450-ի ո՞ր տոկոսն է հավասար 81-ի։

450=100%

81=x%

450*x=81*100

8100/450=18%

5.120-ը մեծացրեք 30 տոկոսով։

120=100%

x=130%

120*130=100*x

15600/100=156

6.175-ը փոքրացրեք 60 տոկոսով։

175=100%

x=60%

175*60=100*x

10500/100=105

7.Քանի տոկոսով է պետք մեծացնել 70 թիվը,որպեսզի ստացվի 84։

70=100%

84=x%

70*x=84*100

8400/70=120

120-100=20%

8.Քանի տոկոսով է պետք փոքրացնել 320 թիվը,որպեսզի ստացվի 208։

320=100%

208=x%

320*x=208*100

20800/320=65%

9.Որ թիվը պետք է մեծացնել 20 տոկոսով,որ ստացվի 90։

x=80%

90=100%

x*100=90*80

7200/100=72-ը

10․Գտեք այն թիվը,որը փոքրացնելով 40 տոկոսով կստանանք 144։

100%=x

40%=144

144*100=40*x

14400/40=380

11.Երբ աշակերտը կարդաց գրքի 30 տոկոսը,նրան մնաց 161 էջ։Քանի էջ ունի գիրքը։

70%=161

30%=x

70*x=30*161

4830/70=69

69+161=230

12.Երբ աշակերտը կարդաց 81 էջ,նրան մնաց կարդալու 55 տոկոսը։Քանի էջ ունի գիրքը։,

45%=81

55%=x

45*x=55*81

4455/45=99

99+81=180 էջ։

13.Գիրքն ունի 250 էջ։Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 40 տոկոսը,երկրորդ օրը ՝ մնացածի 20 տոկոսը,երրորդ օրը՝ մնացածի 50 տոկոսը,չորրորդ օրը ՝մնացածի 35 տոկոսը։

1,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը 2 օրը։

250=100%

x=40%

250*40=100*x

10000/100=100

250-100=150

150=100%

x=20%

150*20=100*x

3000/100=30 էջ։

2,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը երրորդ օրը։

150-30=120

120=100%

x=50%

120*50=100*x

6000/100=60 էջ։

3,Քանի՞ էջ մնաց կարդալու 2 օրից հետո։

150-30=120 էջ։

4,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը առաջին 3 օրերի ընթացքում։

1 օրը-100 էջ

2 օրը-30 էջ

3 օրը-60 էջ

100+30+60=190։

5,Քանի՞ էջ մնաց կարդալու 4 օրից հետո։

120-60=60

60=100%

x=35%

60*35=100*x

2100/100=21

60-21=39 էջ մնաց կարդալու։

6,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը 4 օրը։

120-60=60

60=100%

x=35%

2100/100=21 էջ։

14․Տրված են 4 թվեր։

30,75,90,48

1)Չորրորդ թիվը քանի՞ տոկոսով է մեծ առաջինից թվից։

48=100%

30=x%

48*x=30*100

3000/48=62.24/48=62.1/2%-ով։

2)Երրորդ թիվը երկրորդ թվի կրկնապատիկից քանի՞ տոկոսով է փոքր։

75*2=150

150=100%

90=x%

150*x=90*100

9000/150=60%

3)Երկրորդ թիվը առաջին և երկրորդ թվերի գումարի ո՞ր տոկոսն է։

30+90=120

120=100%

75=x%

7500/120=62.60/120=62.1/2

4)Գտեք երկրորդ թվի 24 տոկոսի և երրորդ թվի 10 տոկոսի գումարը։

75=100%

x=24%

1800/100=18

90=100%

x=10%

900/100=9

18+9=27:

5)Գտեք 4 թվի 75 տոկոսը,և առաջին թվի 5/6 մասի տարբերությունը։

48=100%

x=75%

3600/100=36

30 -ի 5/6 մասը =30/6*5= 25

36-25=11:

6)Երրոդ թիվը առաջին և չորրորդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի ո՞ր տոկոսն է։

90-ը

30,48=30/2=15/3=5/5=1

48/2=24/2=12/2=6/2=3/3=1

240

240=100%

90=x%

9000/240=37.120/240=37.1/2%

7)Երկրորդ և երրորդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը քանի տոկոսով է փոքր առաջին թվից։

75/3=25/5=5/5=1

90/2=45/3=15/3=5/5=1

15

15-ը ուղիղ 50 տոկոսով է փոքր 30-ից 30/2=15

8)Քանի՞ տոկոսով է պետք մեծացնել առաջին թիվը,որպեսզի ստացվի չորրորդ թվի 25 տոկոսով փոքր թիվ։

48=100%

x=25%

1200/100=12

48-12=36

30=100%

36=x%

3600/30=120%

120-100=20%-ով։

Պատ․20 տոկոսով։

9)Առաջին և երրորդ թվերի արտադրյալը երկրորդ և չորրոդ թվերի արտադրյալի ո՞ր տոկոսն է։

30*90=2700

75*48=3600

3600=100%

2700=x%

270000/3600=75%

Պատ․75 տոկոսով։

10)Առաջին և չորրորդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի 30 տոկոսը քանի՞ տոկոսով է փոքր երկրորդ և երրորդ ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի 40 տոկոսից։

30,48=240

75,90=450

240=100%

x=30%

7200/100=72

450=100%

x=40%

18000/100=180

180=100%

72=x%

7200/180=40 %-ով։

Պատ․ 40 տոկոսով։

Շարժման խնդիրներ

m4

1)6*30=180 կմ

2)315/45=7

3)600/30=20

4)600/45=13.15/45=13.1/3~13 ժամում,20 րոպեում․

5)9.5*30=270 կմ,900 մետր/հաշված ճանապարհին/

600-270,900=599.1000-270.900=329.100կմ-ի վրա/հաշված ԱԲ-ից հանած/

6)195/45=4.15/45~ 4 ժամ,20 րոպեում

m5

1)3+15=18 կմ/ժ

2)15-3=12 կմ/ժ

3)18*2,30 րոպեում․=36 կմ,540 մետր

4)60/12=5 ժամում․