Մաթեմատիկա մաս 3

1. Համեմատել.

ա) |8| > 0
բ) |-9| > 0
գ) |-71/10| > -71/10
դ) |11| = 11
ե) |-13| = 13
զ) |-12| = |-12|
է) |-17| < |-18|
ը) |-11| > |-7|
թ) |-19| <  |20|

2. a թվին ավելացրեք b թվի հակադիրը, եթե.

ա) a = 12, b = -7
12 + 7 = 19

բ) a = 13, b = 16
13 + (-16) = -3

գ) a = 15, b = 7
7, -7
15 + (-7) = 8

դ) a = 24,  b = 13
24 + (-13) = 11

ե) a = -14,  b = 7
-14 + (-7) = -21

զ) a = -29,  b = 40
-29 + (-40) = -69

է) a = -24,  b = -13
-24 + 13 = -11

ը) a = -16,  b = 18
-16 + (-18) = -34

3. 1-ից 100 բնական թվերից քանիսն են, որ ոչ 2-ի են բաժանվում, ոչ 3-ի:

Պատ.՝ 33.
1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97

Պատ.՝ 33.

4. Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող տուփի վրա երկարությունը 28 սմ է, լայնությունը երկարության 1/2 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/7 մասն է: Որոշել տուփի ծավալը:

Լուծում
28 · 1/2 = 28/1 · 1/2 = 14/1 · 1/1 = 14
14 · 1/7 = 14/1 · 1/7 = 2/1 · 1/1 = 2
28 · 14 · 2 = 784
Պատ.՝ 784 սմ³

5. Շինարարական աղյուսի երկարությունը 25 սմ է, լայնությունը երկարության՝ 12/25 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ 13/25 մասն է: Հաշվել աղյուսի ծավալը:

Լուծում
25 · 12/25 = 25/1 · 12/25 = 1/1 · 12/1 = 12
25 · 13/25 = 25/1 · 13/25 = 1/1 · 13/1 = 13
25 · 12 · 13 = 3900
Պատ.՝ 3900 սմ³

Մաթեմատիկա մաս 2

ԱՌՑԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Դաս 14.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|, եթե a = –1, b = 3, 

|-1|+|3|=|1|+|3|=|4|=4

բ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1,

|8|*|-1|=|8|*|1|=|8|=8

գ) |b| – |a|, եթե a=-112, b=12, 

|12|-|-112|=|12|+|112|=|124|=124

դ) |b| ։ |a|, եթե a=-212, b = 0։

|0|/|-212|=|0|/|212|=|0|=0

2) Նետում են խաղոսկրը։ Ինչի՞ է հավասար երեքի բազմապատիկ

թիվ բացվելու հավանականությունը։

Խաղոսկրը ունի 6 կողմ,ամեն մեկը-1/6

3 հավ․-1/6,3-ի բազմ․-1/6

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

1)4+1=5

2)220/5=44(1)

3)44*4=176(2)

Պատ․1 թիվը — 44,2 թիվը — 176,

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

ա)1.3/11*(2.1/4-3.1/16)= -1.3/88

2.1/4-3.1/16=9/4-49/16=36-49/16= -13/16

1.3/11*(-13/16)=14/11*(-13/16)=7/11*(-13/8)= -91/88= -1.3/88

բ)(-2.2/5-3.4/5)*(4.1/6)= -25.5/6

-2.2/5-3.4/5= -12/5 — 19/5= -12-19/5= -12+(-19)/5= -31/5= -6.1/5

-6.1/5*4.1/6= -31/5*25/6= -31/1*5/6= -155/6=25.5/6

գ)(-2.5/27)*9+3.5/18/(-3.4/27)= -1.2/175

-2.5/27*9= -59/27*9/1= -59/3*1/1= -59/3 = -19.2/3

3.5/18 / (-3.4/27)= 59/18 / (-85/27)= 59/18*(-27/85)=59/2*(-3/85)= -177/175= -1.2/175

դ)6.2/3 / (8.1/2+7.1/4)= +2.29/189

8.1/2+7.1/4= 15.2+1/4=15.3/4

6.2/3 / 15.3/4=20/3 / 63/4=20/3*4/63=80/189= +2.29/189

5) Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է

երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

Լուծում․

6) Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի մեծ սլաքը կպտտվի 150, 300, 600 անկյունով։

150-9։00

300-10։00

600-11։30,

7) Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։

Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

1.14*3=42 կմ

2.14*4=56 կմ

3.56-42=14 կմ

4.3+4=7 ժ․

5.14/7=2 կմ/ժ

8)* Խնձորներով լի զամբյուղում երկու տեսակ խնձորներ կան։

Առնվազն քանի՞ խնձոր պետք է վերցնել այդ զամբյուղից, որպեսզի

նրանց մեջ նույն տեսակի գոնե երկու խնձոր լինի։

3.բացատրություն-1 հանեցինք — կանաչ գույն,1 հատ էլ հանեցինք-կարմիր գույն,1 հատ էլ հանեցինք /ընդհանուր 3 հատ/-կամ կարմիր կամ կանաչ գույնի խնձոր․