Իմ աշխատանքները անցած ուսումնական շաբաթվա

Իմ բոլոր աշխատանքները

1 դաս-Մայրենի

2 դաս-Մաթեմատիկա մաս 1,մաս 2

3 դաս-Անգլերեն

4 դաս-Ռուսերեն մաս 1,մաս 2

5 դաս-Բնագիտություն

6 դաս-Պատմություն

7 դաս-Ֆիզկուլտուրա մաս 1,մաս 2

8 դաս-Տեխնոլոգիա

Շնորհակալություն

Մաթեմատիկա առցանց աշխատանք 2 մաս

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

ա)

a-3.3/7,b-4.2/3 սմ

Լուծում․

S=3.3/7*4.2/3=24/7*14/3=8/1*2/1=16 սմ

բ/

a=4.4/5,b=5.5/6 sm

4.4/5*5.5/6=24/5*35/6=4/1*7/1=28 սմ

գ/

a=1.7/9,b=2.3/16

1.7/9*2.3/16=16/9*35/16=1/9*35/1=3.8/9 սմ

դ/

a=2.3/4,b=6.1/2

2.3/4*6.1/2=11/4*13/2=11*13/4*2=143/8=17.7/8 սմ

2) Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

axa=36 հավ․քռ․

36=6 սմ ամեն քառակուսի

Պատ․6 սմ․

3) Խորանարդը, որի ծավալը 1 մ3 է, բաժանված է 729 հավասար

խորանարդիկների։ Ինչքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի կողի

երկարությունը։

axaxa=729

729=9*9*9

Պատ․ 9 սմ․

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

3.1/3սմ, 4.1/4սմ, 5.1/5սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և

որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։

Ծավալ-3․1/3*4․1/4*5․1/5=39 սմ

3.1/3*4.1/4=10/3*9/4=5/1*3/2=15/2=7.1/2

15*5.1/5=15/2*26/5=3/1*13/1=39

Պատ․ ծավալը 39սմ/3/

2․Նիստերը

a=3.1/3*4.1/4

b=3.1/3*5.1/5

c=4.1/4*5.1/5

Լուծումներ․

a=3.1/3*4.1/4=10/3*9/4=5/1*3/2=15/2=7.1/2

b=3.1/3*5.1/5=10/3*26/5=2/3*26/1=52/3=17.1/3

c=4.1/4*5.1/5=9/4*26/5=9/2*13/5=117/10=110.7/10

Պատ․3 նիստի մակերեսը ավելի մեծ է c,110.7/10 սմ․

Լրացուցիչ(տանը)

5) Երկու ուղղանկյունների երկարություններն իրար հավասար են։

Մեկի լայնությունը 212սմ է, մյուսինը՝ 334սմ։ Երկրորդ ուղղանկյան

մակերեսը 6 սմ2-ով մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտե՛ք ուղղանկյունների երկարությունները։

6) Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար

ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի

ուղղանկյան երկարությունը։

7) Սենյակի ծավալը 4014մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

8) Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 212սմ,

բարձրությունը՝ 313սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի

ծավալը։