Զուգահեռագիծ՝երկրաչափություն

28.09-01.10

Թեմա՝ Զուգահեռագիծ

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 18-27,էջ 9 :

Վարժ․18

AB II CD

BC II AD

(n-2)*180^0

(4-2)*180^0=360^0

360^0-(40*2)=280^0

280^0/2=140^0

140^0+14^0+40^0+40^0=360^0

Պատ․ 140^0,140^0,40^0,40^0

Վարժ․19

AB II CD

BC II AD

AOD P = 25 սմ

AC=16 սմ

BD=14 սմ

BO=OD=14/2=7 սմ

AO=OC=16/2=8 սմ

7+8=15 սմ

25-15=10 սմ

AD=10 սմ

BC=10 սմ

Վարժ․20

AB II CD

Քանի,որ AB II CD,ուստի և <CBD=<BDA=15^0

Վարժ․21

AB=CD

<B=70^0

<BCA=60^0

<ACD=50^0

_______________

<C+<B=50+60+70=180,ուստի AB || CD,սրանից հետևում է ,որ AD || BC,ուստի հավասար են։

Վարժ․22

(n-2)*180^0

(4-2)*180=360

<C=<A

25^0+35^0=60^0

360^0-(60^0+60^0)=240

240^0/2=120^0

Պատ՝․ 120^0, 120^0, 60^0, 60^0

Վարժ․23

(n-2)*180^0

(4-2)*180^0=360^0

360^0-100^0=260^0

260^0/2=130^0

Պատ․130^0

Վարժ․24

Վարժ․27

.

3+5=8 սմ

MQ=NP=8 սմ

Ըստ ուղղանկյուն եռանկյան 1-ին հատկությունից MN=3*2=6

<M=180^0-(30^0+90^0)=60^0

<M=<P=60^0

(n-2)*180^0

(4-2)*180^0=360^0

360^0-120^0=240^0

240^0/2=120^0

Պատ՝․ 120^0, 120^0, 60^0, 60^0

Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումներ

01.10-04.10

Թեմա՝ Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումներ

Առաջադրանք 1

ա) x-3y+2=0

x= (-2)+3y

բ) 3x+2y-5=0

3x=5-2y

x=5/3-2y/3

Առաջադրանք 2

ա) 4x-y-2=2

(1,2)

բ) 3x+2y-7=0

(2, 0.5)

գ) x-2y+4=0

(2,3)

դ) 5x-3y-2=0

(1,1)

Առաջադրանք 3

ա) x+y=10

բ) 2x+3y=990

գ) x-y=700

դ) x-3y=570

Առաջադրանք 4

ա) 3x-ay-4=0

9-(-2)a-4=0

2a=4-9=5

a=5/2

a=2.5

բ) bx-7y-3=0

b(-1)-(-28)-3=0

-b=28+3=31

b=(-31)