Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգեր՝գումարման եղանակով

15.10

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 37-38,էջ 17

Վարժ․37

ա) { 4x+5y-2=0 | 1

{ x-3y+8=0 | 4

-{ 4x+5y-2=0

-{ 4x-12y+32=0

4x+5y-2-4x-12y+32=0

4x+5y-2-4x-12y-32=0

-7y-30=0

-7y= -30

7y=30

y= 5

{ x-3y+8=0

x-15+8=0

x=0-8+15

x= 7

7-15+8=0

7+(-15)+8=0

(7;5)

բ) +{ 6x-2y-6=0 | 1

+{ 5x-y-7=0 | 2

6x-2y-6=0

10x-2y-14=0

6x-2y-6+10x-2y-14=0

6x-2y-6+10x-2y+14=0

16x-8=0

16x= 8

x=0,5

6x-2y-6=0

3-2y-6=0

2y= -3

y= -1,5

6x-2y-6=0

6*0,5-2*(-1,5)-6=0

3-(-3)-6=0

(0,5;-1,5)

գ) -{ 2x+y-3=0 | 2

-{ 3x+2y-5=0 | 1

4x+2y-6=0

3x+2y-5=0

4x+2y-6-3x+2y-5=0

x-11=0

x=11

11-11=0

2x+y-3=0

22+y-3=0

y=3-22

y= -19

22+(-19)=3

3-3=0

(11;-19)

դ) -{ 7x-2y+15=0 | 1

-{ x-3y-6=0 | 7

7x-2y+15-7x-21y-42=0

7x-2y+15-7x-21y+42=0

-23y+27=0

-23y= -27

23y=27

y=1,1

7x-2y+15=0

7x-2,2+15=0

7x= -15+2,2

7x= -12,8

x= -1,8

-12,8-2,2+15=0

(-1,8;1,1)

Վարժ․38

ա) -{ 7x-y+1=0

-{ 2x+y-3=0

7x-y+1-2x+y-3=0

5x+(-2)=0

5x=0-(-2)

5x=2

x=0,4

2x+y-3=0

0,8+y-3=0

y=3-0,8

y= 2,2

0,8+2,2=3

3-3=0

(0,4;2,2)

բ) -{ 9x-3y+6=0 | 1

-{ 4x-y+2=0 | 3

9x-3y+6=0

12x-3y+6=0

9x-3y+6-12x-3y+6=0

9x-3y+6-12x-3y-6=0

9x-12x= -3x

-3x=0

x=0

12x-3y+6=0

12*0-3y+6=0

0-3y+6=0

3y=0+6

3y= 6

y= 2

0-6+6=0

(0,2)

Սեղանի միջին գիծ

Թեմա՝ Սեղան

Դասարանում

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 45-47,էջ 15:

Վարժ․45

Վարժ․46

AC=CM

Վարժ․47

ա/

բ/

Տանը

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 48-50,էջ 15:

Վարժ․49

Վարժ․50

ա/

բ/

Գրաբարի օրեր՝մաս 2

Թարգմանչաց տոն

Ուսուցում բարկութեան մասին

1․ Լուարուք զի ասացաւ առաջնոցն թէ` Մի՛ սպանաներ. զի որ սպանանիցէ` պարտական լիցի դատաստանի:

Լսել էիք,որ հնում /կամ էլ հին ժամանակներում/ ասում էին,որ մի սպանեք,եթե սպանեք,պարտական կլինի դատաստանի։

2․ Այլ ես ասեմ ձեզ եթէ. Ամենայն որ բարկանայ եղբօր իւրում տարապարտուց` պարտաւոր լիցի դատաստանի. եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր Յիմար` պարտաւոր լիցի ատենի. եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր Մորոս` պարտաւոր լիցի ի գեհեն հրոյն:

Այլ ձև ասեմ,ով զայրանում է իր եղբոր վրա,պարտադիր պիտի այցելի դատաստանի,և ով ասի եղբորն՝ հիմար պարտավոր է լցված լինի ատելությամբ,և ով ասի իր վիրավորի իր եղբորն,պարտավոր է այրվի դժոխքի կրակներում ։

3․ և 4․

Եթէ մատուցանիցես զպատարագ քո ի վերայ սեղանոյ, եւ անդ յիշեսցես եթէ եղբայր քո ունիցի ինչ խէթ զքէն,զպատարագն քո առաջի սեղանոյն, եւ երթ նախ հաշտեաց ընդ եղբօր քում, եւ ապա եկեալ մատուսջիր զպատարագն քո:

Երբ պատարագ մատուցես ,թող այն և հիշի եղբորդ,ում վիրավորում էիր,և երբ հաշտվես նրա հետ,շարունակիր պատարագդ։

5․

Լեր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում վաղագոյն, մինչդեռ իցես ընդ նմա ի ճանապարհի. գուցէ մատնիցէ զքեզ ոսոխն դատաւորի. եւ դատաւորն` դահճի, եւ արկանիցիս ի բանտ:

Եղիր իրավախոհ ոսոխի դեմ,մինչդեռ անցնես իր հետ այդ ճանապարհը,նա գուցե մատնի քեզ դատավորին,դատավորն՝դահիճին,և այդպես կհայտնվես բանտում։

Իրավախոհ- իմաստուն,խելամիտ,մտածող

6․

Ամէն ասեմ քեզ, ոչ ելանիցես անտի մինչեւ հատուցանիցես զյետին նաքարակիտն:

Ամեն ինչ կասեմ քեզ, առաջին քայլերիցդ մինչև կյանքի հատույցներին։