Անասնապահություն

Դասի հղումը 

1)Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալներն են հողատարաքը,բուսածածքը,կլիման,արոտավայրերը,մարդու աշխատանքը,միջավայրը,ֆերմաները․

Աշխարհում անասնապահության տեղաբաշխումը պայմանավորված է կերային բազայով`
կերի առկայությամբ, բնակչության և արդյունաբերության պահանջարկով

2)Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Ունի շատ մեծ կապ,որովհետև սննդին տալիս է մթերք,սնունդ,միս,կաթնամթերք և այլն․․

Թեթև արդյունաբերությանը նույնպես պարգևում է սնունդ,ինչպես և հումք։

Արդյունաբերությանը տալիս է ամենամեծ մասով հումք։

3)Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն: 

Ոչխարաբուծություն․

Խոզաբուծությունը զարգացած է եղել Անգլիայում,Ուկրաինայում,մի շարք եվրոպական երկրներում և մերձբալթիկյան երկրներում։

Բայց խոզաբուծության հակառակ են մահմեդական երկրները․

Խոշոր եղջերավոր անասնապահություն․

Ձիաբուծությամբ զբաղվում են Ասիական երկրները․

Ձկնորսություն․

Check up!

Check up! 

Choose the present simple or the present continuous — it could be positive, negative or question  

1) (you/cometonight 

Are you coming tonight? 

2) (he/eatrice every day? 

Does he eat rice every day?  

3) I (workat the moment 

I am working at the moment. 

4) (he/cometo London often 

Does he come to London often? 

5) He (playtennis now 

He is playing tennis now. 

6) (you/cometo the cinema later 

Are you coming to the cinemalater? 

7) They (not/cometo the party tomorrow 

They aren’t coming to the party tomorrow. 

8) He (not/playgolf now 

He is not playing golf now. 

9) (you/playtennis this Sunday 

Are you playing tennis this Sunday? 

10) They (goto a restaurant every Saturday 

They go to a restaurant every Saturday. 

11) She (not/goto the cinema very often 

She doesn’t go to the cinema very often. 

12) You usually (arrivelate 

You usually arrive late. 

13)He normally (eatdinner at home 

He normally eats dinner at home. 

14) (you/studyevery night 

Do you study every night? 

15) (they/worklate usually 

Do they work late usually? 

16) You (not/goout later 

You are not going out later. 

17) I (not/worktonight 

I am not working tonight. 

18) (she/workat the moment 

Is she working at the moment? 

19) I (not/drinkcoffee very often 

I do not drink coffee very often. 

20) Julie (sleepnow. 

Julie is sleeping now. 

Make the present simple (choose positive, negative or question)  

1) (they / wear suits to work)?  

Do they wear suits to work? 

2) (he / not / say much 

He doesn’t say much. 

3) (when / she / study)?  

When does she study? 

4) (she / know a lot about cooking 

She knows a lot about cooking. 

5) (we / make dinner at the weekends 

We make dinner at the weekends. 

6) (I / not / leave work on time very often 

I don’t leave work on time very often. 

7) (she / meet her brother every week)?  

Does she meet her brother every week? 

8) (they / find London’s weather cold 

They find London’s weather cold. 

9) (we / use the computer every day)?  

Do we use the computer every day? 

10) (you / not / smoke 

You don’t smoke. 

11) (why / we / always get into trouble)?  

Why do we always get into trouble? 

12) (whatthey / usually cook)?  

What do they usually cook? 

13) (what / we / need)?  

What do we need? 

14) (they / not / win at tennis 

They don’t win at tennis. 

15) (what / they / like to watch on TV)?  

What do they like to watch on TV? 

16) (I / do my homework every night)  

I do my homework every night. 

17) (why / she / swim every morning)?  

Why does she swim every morning? 

18) (you / walk to the station every day 

You walk to the station every day. 

19) (he / teach in a school)?  

Does he teach in a school? 

20) (he / study English at a night class) 

He studies English at a night class.