Present Indefinite Exercises

The following exercises will help you deal with simple present tense exercises. Practising these exercises will allow students to have a proper understanding of simple present tense.

Complete the text with the «s» for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets.

A typical day in Lisa’s life
Her mother always wakes her up at seven o’clock. She gets up and goes to the bathroom. There she washes and brushes her teeth. Then she walks downstairs and has breakfast. Then she says goodbye to her parents and leaves the house. She usually catches the bus to school where she meets some friends. After school she does her homework and studies for a test. Then she chats with her friends, reads a book or watches one of her favorite sitcoms.


Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets.

My uncle buys a new laptop every year. (buy)
Claire and Zoe bake a cake for my birthday every year. (bake)
My sister tries hard and that’s why she never fails. (try / fail)
Ashley and her friends play in the park every weekend. (play)
Our dog chases our neighbor’s cat in the garden. (chase)


Form questions in the present simple with the words given.

What / you / have / for breakfast — What do you have for breakfast?
When / he / come / on Fridays — When does he come on Fridays?
How often / she / go out / with her friends — How often does she go out with her friends?
Your brother / live / in England — Does your brother live in England?
The kids / like / their new English teacher — Do the kids like their new English teacher?

Put the words into the correct order. Write down the sentences.


visit / they / sometimes / on Sunday / their aunt — They sometimes visit their aunt on Sunday.
you / to the mall / go / often / with your friends — Do you often go to the mall with your friends ?
a tennis match / hardly ever / watches / he — He hardly ever watches a tennis match.
usually / have / we / dinner / before seven / don’t — We usually don’t have dinner before seven.
read / the paper / always / she / in the morning — Does she always read the paper in the morning ?

Fill in the Blanks with Correct Simple Present Tenses.

1. Sarah and Pam often go to parties. (go)
2. Jenny sometimes meets Monica. (meet)
3. In summer children usually play in the garden. (play)
4. Sally often cleans the board. (clean)
5. My sister has blue eyes. (have)
6. Bill opens the window. (open)
7. Barbara thinks school uniforms look great. (think)
8. They all wear dark blue pullovers. (wear)
9. He often does the housework. (do)
10. My mum goes shopping every Friday. (go)
11. I never watch TV in the morning. (watch)
12. She likes her new notebook. (like)
13. Fred plays football every Saturday. (play)
14. Hannah and Betty often eat pizza. (eat)
15. Frank sometimes has a headache. (have)


Fill in the Blanks with Correct Simple Present Tenses.

The Principal wants to speak to Raj. (want)
The Earth revolves round the Sun. (revolve)
The baby cries all day. (cry)
The flight leaves at 8 o’clock in the morning. (leave)
What smells so good? (smell)
Hema plays badminton every evening. (play)
Tony goes to guitar lessons every Sunday. (go)
If it rains today, we will get stuck. (rain)
The nurse takes care of my grandfather. (take care)
There comes the topper of our school. (come)
I get up at 7:00 a.m. every day. (get)
Amy rarely leaves her room. (leave)
Cows give us milk. (give)
My granny cooks delicious lasagna. (cook)
The birds chirp all day long. (chirp)
The boys study hard to get good grades. (study)
The teacher meets the parents today. (meet)
The movie resumes within a few minutes. (resume)
The fluffy clouds fly around. (fly)
The dogs bark at night. (bark)

Հայոց լեզու՝ Եվ-ի ուղղագրություն

Առաջադրանք 21

ա․ Ագեվազ, ալեվետ, ալևոր, արևագալ, բևեռ, Գևորգ, գերեվարել, գինեվաճառ, գինեվետ, գոտևորել, դափնեվարդ, երբևէ, երևույթ, Երևան, թեթևոտն, կարեվեր, հարևան, հոգեվիճակ, ձևել, ոսկեվարս, եվրոպացի։

բ․ Կարևոր, համաեվրոպական, հետևակ, հոգևոր, հևասպառ, ոսկեվաճառ, ոսկեվորված, պարգևել, սեթևեթել, սերկևիլ, սևակնած, վազեվազ, ուղեվճար, ուղևորվել, ունևոր, իսկույն ևեթ, Եվրոպա, եվրոպական, օթևան։

գ․ Այգեվետ, արևելք, արևմտաեվրոպական, բարևագիր, Եվգինե, եվրախորհուրդ, եվրամիություն, երթևեկել, թեթևություն, Լևոնյան, հևիհև, հոգեվարք, ոգևորություն, պարգև, ոսկեվազ, Սևան, սևեռուն, տարեվերջ։

Առաջադրանք 22

ա․ Ոսկեվազ, հոգեվիճակ, գոտևորել, այցեվճար, ոսկեվորել, գերեվարել, կարևոր, հևասպառ։

բ․ Գինեվաճառ, գինեվետ, համաերևանյան, հետևակ, ունևոր, ալեվետել, ալևոր, եղրևանի։

գ․ Հոգեվիճակ, կարեվեր, ուղեվճար, ոսկեվարս, տարեվերջ, ալեվարս, վազեվազ, դափնեվարդ։

Պատ՝․ գ

Նախադասության վերլուծություն՝

Հին, լավ օրերից մի օր, երբ ես ինը տարեկան էի և աշխարհը լի էր ամեն տեսակի հրաշալիքներով, իսկ կյանքը դեռևս հաճելի ու խորհրդավոր երազ էր, իմ զարմիկ Մուրադը, որին խելառ էին համարում բոլորը, բացի ինձանից, առավոտյան ժամը չորսին եկավ մեր բակը։

Հին-ածական, որակական

լավ-ածական, որակական, դրական

մի-թվական, քանակական

օր-գոյական, եզակի թիվ, հայցական, վա արտաքին հոլովում

երբ-հարցական դերանուն

ես-դերանուն, անձնական, եզակի թիվ, առաջին դեմք

տարեկան էի-ստորոգյալ, բաղադրյալ

և-համադասական շաղկապ

աշխարհը-ենթակա, եզակի թիվ

լի էր-ստորոգյալ, բաղադրյալ

ամեն-դերանուն

տեսակի-գոյական, սեռական հոլով

հրաշալիքներով-գոյական, հոգնակի թիվ, գործիական հոլով

իսկ-շաղկապ

կյանքը-ենթակա, եզակի թիվ, ուղղական հոլով

դեռևս-թվական

հաճելի ու խորհրդավոր-ածական, որակական

երազ էր-ստորոգյալ, բաղադրյալ

իմ-դերանուն, անձնական, սեռական հոլով

զարմիկ-բացահայտիչ

Մուրադը-բացահայտվող

որին-շաղկապ

խելառ-ածական, որակական

համարում էին-ստորոգյալ, պարզ, երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, ներգոյական սեռ, անկատար անցյալ

բոլորը-ենթակա, դերանուն

բացի-շաղկապ

առավոտյան-հարաբերական ածական

ժամը-գոյական, եզակի թիվ

չորսին-թվական, քանակական

եկավ-ստորոգյալ, պարզ, եզակի թիվ, երրորդ դեմք, չեզոք սեռ, անցյալ կատարյալ

մեր-անձնական դերանուն, սեռական հոլով

բակը-գոյական,ուղիղ խնդիր