Հայոց լեզու՝ Գ-Կ-Ք-ի ուղղագրություն

Առաջադրանք 27

ա․ Ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիք, աներձագ, անթարգմանելի, անկարգ, անհագուրդ, անողոք, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, ավելցուկ, արգահատանք, արգանակ, զուգափայտ, թափթփուկ, խշրտուք, հոգեհմա, քաշքշուք։

բ. Անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, աքսորավայր, արևայրուք, Բագրատ, բազմահոգ, բարակ /քերծե/, բարգավաճել, բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, դիրքորոշում, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ։

գ. Անհոգի, ավագանի, բարկ /թեժ, այրող/, բարվոքել, բացականչություն, բերանքսիվայր, բերկրալից, գիրգ /փափուկ/, գիրկ /գոգ/, գլխահակ, գլուխկոտրուկ, գոգնոց, զուգերգ, զուգս, կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, հոգեպարար, Սուքիաս, քսուք։

դ․ Անհարկի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դարակ, դեգերել, դիրք, դիցուք, դողէրոցք, դրասանգ, եզերքք, եղերերգ, երախայրիք, երաշխիք, երկնաքեր, երկնել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ, զորահավաք, զուգահեռ, զուգարան, հոգեբան։

ե. Անօրգանական, արջուկ, աքցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիք, թանգարան, թանկագին, թարգմանիչ, թմբուկ, թնջուկ, ժանիք, իգական, լեգեոն, լկտի, խլրտուք, ծագել /առաջանալ, բխել/, կարգազանց, հոգեորդի։

զ․ Անհոգ, թագավոր, ծեծկռտուք, ծունկ, կանոնակարգ, կառք, կատվաձագ, կարագ, կարգ, կարկին /գծագրական գործիք/, կիրք, կմախք, կոշտուկ, կրունկ, հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հաստիք, հավաքել, հեգ, հեռաձիգ, հերյուրանք, տրտմաշուք։

է․ Գինարբուք /խրախճանք/, կարգադրություն, կարգավիճակ, հավաքույթ, հոգեբարձու, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգեհարազատ, հոգնակի, հոգնատանջ, հոգոց, հոնք, հրաձգարան, հրձիգ, հրմշտուք, հօգուտ, շոգեկաթսա, ոգեղեն, փնտրտուք։

ը. Ձագար, ձագուկ, ձայնակցել, ձգան, ձգտում, ձիրք, ճանկել, ճանկռտուք, ճաքել, ճգնակյաց, ճգնաժամ, ճիգուջանք, ճկուն, ճտքավոր, ճրագալույց, ճրագարան, ճրագու, մածուկ, մակույկ, մանրուք, մարագ, մարգարեություն, մարգարիտ, վարքագիծ։

թ․ Հմայք, հոգալ, հրաձիգ, ճանկռտել, ճաքճքել, ճգնավոր, ճկվել, մաքրակենցաղ, ճրագակալ, Մարգարյան, մարգարտաշող, հոգեվիճակ, մետաքսյա, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարգիս, սգավոր, վարակազերծել, վարքուբարք, փոքրոգի, քաշկռտուք։

ժ․ Հովվերգություն, մարգարտափայլ, մաքրասեր, մեծահոգի, մեղք /հանցանք/, մեղկ /թուլամորթ/, սուգ, Մետաքսյա, միգամած, մոգական, մտահոգություն, մտմտուք, մրգահյութ, շոգել, նախկին, նախքան, նետաձիգ, նորոգել, շագանակագույն, շնկշնկան։

ժա․ Միգապատ, մրգաշատ, շոգեքարշ, շոգի, շրջագայել, շրջակայք, շուտասելուկ, շքերթ, ոգելից, ոգեշունչ, սրտխառնուք, վարակիչ, վարկանիշ, տքնաջան, տնկարան, ցայգերգ, ուղղաձիգ, փակցնել, փափագել, փղձուկ, փսփսուք, օրակարգ։

ժբ. Շոգեխաշել, ոգևորություն, ողբերգակ, չօգնել, պապակել, պատարագ, պատշգամբ, պատրույգ, պարգևատրել, պակսիմատ, պնակալեզ, Սարգսյան, սգազգեստ, սերկևիլ, սյուք, ստուգարք, վաղանցուկ, վարագ, վարգ /ձիու համաչափ վազք/, Վարդգես։

ժգ․ Չմուշկ, չոգել, սրնքակալ, սարքավորում, սուտմեռուկ, վարագույր, վարկ /հեղինակություն, պատիվ/, վարկաբեկել, վարք /պահվածք, կենսագրություն/, վերանորոգել, վերք, տագնապալի, տաքդեղ, տաքուկ, տկարամիտ, ուրագ, փեղկ, օրհներգ։