The Friendship

A friend must be able to give good advice. He or she must support you, your decisions and actions. I never tell lies, so I can’t stand my friend telling me lies. Where there is no trust there is no friendship. The main base for good relations between people is confidence. But there is no place for confidence if one of the partners is a liar. And at last there is an important quality that I would like my friend to have. It is the ability to enjoy other person’s success and happiness. As I have already mentioned before, it is nearly impossible to find all these features in one person, so I have several friends with different good and bad features. Overall I love my friends and I hope that they feel the same to me․

Image preview

Ընկերը պետք է կարողանա լավ խորհուրդ տալ։ Նա պետք է աջակցի քեզ, քո որոշումներին և գործողություններին: Ես երբեք սուտ չեմ ասում, ուստի չեմ կարող դիմանալ, երբ ընկերս ստում է։ Այնտեղ, որտեղ չկա վստահություն, չկա ընկերություն: Մարդկանց միջև լավ հարաբերությունների հիմնական հիմքը վստահությունն է։ Բայց վստահության տեղ չկա, եթե ընկերներից մեկը ստախոս է։ Եվ վերջապես կա մի կարևոր հատկություն, որը ես կուզենայի, որ ընկերս ունենար։ Դա ուրիշի հաջողությունն ու երջանկությունը վայելելու ունակությունն է։ Ինչպես արդեն նշել եմ, գրեթե անհնար է գտնել այս բոլոր հատկանիշները մեկ մարդու մեջ, ուստի ես ունեմ մի քանի ընկերներ՝ տարբեր լավ և վատ հատկանիշներով, առանձնահատկություններով: Ընդհանուր առմամբ, ես սիրում եմ իմ ընկերներին և հուսով եմ, որ նրանք նույնն են զգում իմ հանդեպ:

My opinion

The friendship is a difficult structure and the keeping of it is more difficult action. Around the world there are many humans, persons who are real friends. But there is no friendship, if there is no trust. The confidence and trust are the most important bases for the friendship. There is no person who has the highest quality of his friendship. Each of us have done the rude or terrible things. Each of us is no ideal. If people are able to keep friendship, then they have a very solid and strong soul. We are broken, but we can build ourselves right now, if we will build a new, a strong and a tight relationship and friendship. But the most important rule, to which we must obey․ 

Make new friends, but keep the old. Those are sliver, these are gold.

ՀՀ օգտակար հանածոներ

 1. Կարմիր – պղինձ
 2. Կարմիր եռանկյունի – երկաթ
 3. Կապույտ – պղնձամոլիբդենային
 4. Բաց-կապույտ – պեմզա
 5. Մուգ կապույտ – ծծումբ
 6. Մոխրագույն-կապույտ – բազալտ, անդեզիտ
 7. Բաց կապույտ կաթիլ – ագաթ
 8. Կապույտ կաթիլ – հանքային ներկեր
 9. Մոխրագույն-կապույտ տնակ – մարմար
 10. Դեղին – ոսկի
 11. Դեղին ծառ – աղ
 12. Կանաչ – բազմամետաղային
 13. Կանաչ աստղ – ալյումին
 14. Բաց կանաչ սար – ծարիր
 15. Բաց կանաչ և ձյունապատ սար – գրանիտ
 16. Կանաչ X – քրոմիտ
 17. Մանուշակագույն եռանկյունի – պեոլիտ, օբսիդիան
 18. Վարդագույն – դիատոմիտ
 19. Վարդագույն աստղ – գիպս
 20. Շագանակագույն – կրաքար
 21. Շագանակագույն խաչ – հրակայուն կավ
 22. Շագանակագույն X – բենտոնիտային կավ
 23. Մուգ – տուֆ
 24. Սև — տորֆ

ՀՀ ընդերքը հարուստ է գունավոր մետաղների պաշարներով, մասնավորապես՝ պղնձի, ալյումինի, պղնձամոլիբդենի պաշարներով։ Շատ կան նաև բազալտի, անդեզիտի, մարմարի, ծծմբի, տորֆի, տուֆի, կավի, քրոմիտի, գիպսի, ագաթի, գրանիտի և այլ պաշարներ։ Մեր երկրի ընդերքում հայտնաբերված սև մետաղներից ամենատարածվածը երկաթն է։ Համեմատաբար խոշոր են Սվարանցի, Հրազդանի և Աբովյանի (Կապուտանի) հանքավայրերը։

Ավելի լավ կարող եք զննել և ուսումնասիրել՝ հղումով։