Yerleştirelim — Türkçe

  • Ne — Ի՞նչ
  • Nasıl — Ինչպե՞ս
  • Niçin — Ինչի՞ համար
  • Neden — Ինչի՞
  • Hangi — Ո՞ր
  • Kim — Ո՞վ
  • Ne zaman — Ե՞րբ
  • Nerede — Որտե՞ղ

1. A: Ne içiyorsun?

B: Çay içiyorum.

2. A: Murat nasıl konuşuyor?

B: Murat çok hızlı konuşuyor.

3. A: Ankara’ya ne zaman geliyorsunuz?

B: Hafta sonu geliyoruz.

4. A: O niçin konuşmuyor?

B: Çünkü Türkçe bilmiyor.

5. A: Ne zaman mevsimde tatil yapıyorsunuz?

B: Yazın tatil yapıyoruz.

6. A: Niçin yemiyorsun?

B: Çünkü aç değilim.

7. A: Hangi kazak daha güzel?

B: Beyaz kazak.

8. A: Film ne zaman başlıyor.

B: Yarım saat sonra başlıyor.

9. A: Hoş geldiniz, ne istiyorsunuz?

B: Bir paket makarna istiyorum.

10. A: Sen bugün neden hiç gülmüyorsun?

B: Çünkü hastayım.

11. A: Sınıfta kim var?

B: Sınıfta öğretmen ve öğrenciler var.

12. Hangi sınıftasınız?

B: Biz bu sınıftayız.

13. A: Niçin Türkçe öğreniyorsunuz?

B: Çünkü Türkiye’de yaşamak istiyorum.

14. A: Nerede Türkçe öğreniyorsunuz?

B: TOMER’de Türkçe öğreniyorum.

15. A: Yarın ne yapıyorsunuz?

B: Yarın alışveriş yapıyorum.

16. A: Bugün hangi gün?

B: Bugün pazartesi.

Տնային աշխատանք թուրքերեն

Պատկանելիության ածանց

Benim — m/ım/im/um/üm

Senin — n/ın/in/un/ün

Onun — ı/i/u/ü/sı/si/su/sü

Bizim — mız/miz/muz/müz/ımız/imiz/umuz/ümüz

Sizin — nız/niz/nuz/nüz/ınız/iniz/unuz/ünüz

Onların — ları — leri

Benimadımkedimevimçantamsınıfımarkadaşımkitabımsaatim
Seninadınkedinevinçantansınıfınarkadaşınkitabınsaatin
Onunadıkedisieviçantasısınıfıarkadaşıkitabısaati
Bizimadımızkedimizevimizçantamızsınıfımızarkadaşımızkitabımızsaatimiz
Sizinadınızkedinizevinizçantanızsınıfınızarkadaşınızkitabınızsaatiniz
Onlarınadlarıkedilerievleriçantalarısınıflarıarkadaşlarıkitaplarısaatleri

Տնային առաջադրանք

Araba, yol, kardeş, tren, çatal, bıçak, öğretmen, mimar, aile, anne, baba, çocuk, buzdolabı, dolap, buz, saç, taş, çetvel, kutu, cam, şişe

1. Araba

Arabam, araban, arabası, arabamız, arabanız, arabaları

2. Yol

Yolum, yolun, yolu, yolumuz, yolunuz, yolları

3. Kardeş

Kardeşim, kardeşin, kardeşi, kardeşimiz, kardeşiniz, kardeşleri

4. Tren

Trenim, trenin, treni, trenimiz, treniniz, trenleri

5. Çatal

Çatalım, çatalın, çatalı, çatalımız, çatalınız, çatalları

6. Bıçak

Bıçağım, bıçağın, bıçağı, bıçağımız, bıçağınız, bıçakları

7. Öğretmen

Öğretmenim, öğretmenin, öğretmeni, öğretmenimiz, öğretmeniniz, öğretmenleri

8. Mimar

Mimarım, mimarın, mimarı, mimarımız, mimarınız, mimarları

9. Aile

Ailem, ailen, ailesi, ailemiz, aileniz, aileleri

10. Anne

Annem, annen, annesi, annemiz, anneniz, anneleri

11. Baba

Babam, baban, babası, babamız, babanız, babaları

12. Çocuk

Çocuğum, çocuğun, çocuğu, çocuğumuz, çocuğunuz, çocukları

13. Buzdolabı

Buzdolabım, buzdolabın, buzdolabısı, buzdolabımız, buzdolabınız, buzdolabıları

14. Dolap (b)

Dolabım, dolabın, dolabı, dolabımız, dolabınız, dolabları

15. Buz

Buzum, buzun, buzu, buzumuz, buzunuz, buzları

16. Saç

Saçım, saçın, saçı, saçımız, saçınız, saçları

17. Taş

Taşım, taşın, taşı, taşımız, taşınız, taşları

18. Çetvel

Çetvelim, çetvelin, çetveli, çetvelimiz, çetveliniz, çetvelleri

19. Cam

Camım, camın, camı, camımız, camınız, camları

20. Şişe

Şişem, şişen, şişesi, şişemiz, şişeniz, şişeleri

Սովորել տանը՝

Şişman — գեր

Zayıf — նիհար

Güzel — գեղեցիկ

Çirkin — տգեղ

Ağır — ծանր

Kirli — կեղտոտ

Temiz — մաքուր

Genç — երիտասարդ

Yaşlı (eski) — ծեր

Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

Ապրիլի 18

Թեմա՝  Մեկ անհայտով գծային անհավասարումներ

Դասարանում

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 423-426,էջ 150

Վարժ․423

ա) x+4>5x

x+4-5x>0

-4x>-4

4x<4

x<1

բ) x-2<3x

x-2-3x<0

-2x<2

2x>2

x>1

գ) 2x+1<x

2x+1-x<0

x<-1

դ) 7x-13>9x

7x-13-9x>0

-2x>13

2x<-13

x<-6.5

Վարժ․424

ա) 2x-x-1<2

2x-x-1-2<0

x-3<0

x<3

բ) 3<7x-5-4x

3<3x-5

0<3x-5-3

0<3x-8

8<3x

2.6<x

գ) 5x-2x-8x+x-12x>7-2x

5x-2x-8x+x-12x-7+2x>0

-14x-7>0

-14x>7

-2x>1

2x<-1

x<-0.5

դ) 8-9x>x-3-3x+4x+15

8-9x-x+3+3x-4x-15>0

-4-11x>0

-11x>4

11x<-4/11

Վարժ․425

ա) x-2<x

0<2

4-2<4

Լուծում ունի

(-∞;+∞)

բ) x+5>x

x=10

10+5>10

15>10

Լուծում ունի

(-∞;+∞)

գ) 6-3x>1-3x

x=2

6-6>1-6

0>-5

Լուծում ունի

(-∞;+∞)

դ) 12+4x<3-x+5x

x=1

12+4<3-1+5

16<7

Լուծում չունի

x ∈ ⊘

Վարժ․426

ա) x+2<x

x=2

2+2<2

4<2

Լուծում չունի

x ∈ ⊘

բ) x-5>x

x=5

5-5>5

0>5

Լուծում չունի

x ∈ ⊘

գ) 4-8x<-8x+4

x=2

4-16<-16+4

-12<-12

Լուծում չունի

x ∈ ⊘

դ) x-3+2x<4x+3x-1

x=10

10-3+20<40+30-1

27<69

Լուծում ունի

(-∞;-1)

Տանը

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 427-430, էջ 151

Վարժ․427

ա) 3x-2x+60>4x-12

x+60>4x-12

x-4x>-12-60

-3x>-72

3x<72

x<24

x ∈ (-∞;24)

բ) 3x-18<12-2x

3x+2x<12+18

5x<30

x<6

x ∈ (-∞;6)

գ) -4-3/7x<6-1/3x-2/21x

-84-9x<126-7x-2x

-84-9x<126-9x

-84<126

դ) 2x-3/5x>3/2x-1/2-2/5x+2

2x-3/5x>3/2x+3/2-2/5x

20x-6x>15x+15-4x

3x>15

x>5

x ∈ (5;+∞)

ե) 8x-20<15x-13

8x-15x<-13+20

-7x<7

x>-1

x ∈ (-1;+∞)

զ) 36-3x+4x<168+x

36+x<168+x

36<168

9<14

Վարժ․428

ա) 1,2-2,6x-5>3,2x-3

-3,8-2,6x>3,2x-3

-2,6x-3,2x>-3+3,8

-5,8x>0,8

x<-4/29

x ∈ (-∞;-4/29)

բ) x-1,2<0,3x+3,7

x-0,3x<1,2+3,7

0,7x<4,9

x<7

x ∈ (-∞;7)

գ) 7-0,2x<21,28-1,6x

-0,2x+1,6x<21,28-7

1,4x<14,28

x<10,2

x ∈ (-∞;10,2)

դ) 0,8x+0,12-0,3x>76,2-0,1x+0,6x

0,5x+0,12>76,2+0,5x

0,12>76,2

x ∈ ⊘

ե) 1,52-2,8x<1,72-5,2x

-2,8x+5,2x<1,72-1,52

2,4x<0,2

x<1/12

x ∈ (-∞;1/12)

զ) 0,014-12,5x>1,25-0,5x+1,086-12x

0,014-12,5x>2,336-12,5x

0,014>2,336

x ∈ ⊘

Վարժ․429

ա) 2x+(3x-1)>4

2x+3x-1>4

5x>5

x>1

x ∈ (1;+∞)

բ) x-16<(5-2x)-x-1

x-16<5-2x-x-1

x-16<4-3x

x+3x<4+16

4x<20

x<5

x ∈ (-∞;5)

գ) 2x-(x-1)<3

2x-x+1<3

x<2

x ∈ (-∞;2)

դ) (2x-3)-(x+1)>1

2x-3-x-1>1

x-4>1

x>5

x ∈ (5;+∞)

Վարժ․430

ա) (x+1)-(2x+3)-(1-7x)<x-(8-5x)

x+1-(2x+3)-(1-7x)<x-8+5x

1-(2x+3)-1+7x<-8+5x

-2x-3+7x<-8+5x

5x-3<-8+5x

-3<-8

x ∈ ⊘

բ) (3x-11)-(5-9x)+(x-1)>1-4x-(12+x)

3x-11-5+9x+x-1>1-4x-12-x

13x-17>-11-5x

13x+5x>-11+17

18x>6

x>1/3

x ∈ (1/3;+∞)

Իմ երկու օրը

Այս երկու օրը շատ արագ անցան։ Չհասցրեցի վայելեմ ուրբաթ օրվա հանգիստը, արդեն երկուշաբթի է։ Երկու օրվա մեջ արտասովոր երևույթներ տեղի չեն ունեցել։ Արտասովոր երևույթներից երևի թե միայն տնային աշխատանքներն էին։ Ես հասկացել եմ, որ արձակուրդների ժամանակ ավելի շատ առաջադրանքներ եմ ունենում անելու, քան ազատ օրերին, որոնք ես կարող էի հաճույքով անցկացնեի։ Ինչպես մյուսները, մենք այս երկու օրը նախապատրաստվում էին տոնին՝ Սուրբ Զատիկին։ Մենք ներկեցինք ձվերը, զարդարեցինք սեղանը։ Երեկ մենք որոշել էինք, որ գնալու ենք Էջմիածին քաղաքի Սբ․ Գայանե եկեղեցի, ու այդպես էլ եղավ։ Այն մի հրաշալի վայր էր, ու ինձ շատ դուր եկավ այն։ Իհարկե, որպես Քրիստոնյա, ինձ բոլոր եկեղեցիները իրենց տեսքով ու իրենց տարիքով զարմացնում են, բայց Սբ․ Գայանեն մի առանձին հրաշք վայր էր, որը կարելի է բնութագրել, որպես “քաղաք՝քաղաքի մեջ”։ Դրանից հետո մենք վերադարձանք տուն և մեծ շուքով անցկացրեցինք Սբ․ Զատիկը։ Ընտանիքս դիտում էր Հիսուս Քրիստոստի մասին ֆիլմերից մեկը, իսկ ես նայում էի, թե ինչ են ինձ հանձնարարել։ Նաև հասցրեցի դիտել մի ֆիլմ, որը երկար ժամանակ չէի կարողանում դիտել։ Այն մի շատ հետաքրքրաշարժ ֆիլմ էր, որը առաջին րոպեներից զարմանք ու հետաքրքրություն է առաջացնում։ Իհարկե այդ ֆիլմը նկարահանվել է 1985-1989 թվականներին, բայց միևնույնն է շատ զվարճալի, տեղ-տեղ անհանգստացնող ֆիլմ էր։ Այսպես անցան իմ երկու օրերը, որոնք ես երբեք չեմ մոռանա։