Մեկ անհայտով գծային անհավասարումներ

Ապրիլի 20-21

Թեմա՝  Մեկ անհայտով գծային անհավասարումներ

Դասարանում

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 431-433,էջ 151

Վարժ․431

ա) 2(x-1)<4

2x-2<4

2x<6

x<3

(-∞;3)

բ) 3(2x-1)>12

2x-1>4

2x>5

x>2,5

(2,5; +∞)

գ) 4(1+x)<8-4x

4+4x<8-4x

4x+4x<8-4

8x<4

x<0,5

(-∞;0,5)

դ) 25-10x>-5(2x-7)

25-10x>-10x+35

-10x+10x>35-25

0>10

Լուծում չունի

Վարժ.432

ա) x(2-x)<(3-x)(3+x)

2x-x2<9-x2

2x-x2+x2<9

2x<9

x<4,5

(-∞;4,5)

բ) 3(x-1)(x+1)>3(1+x2)

3(x2-1)>3(1+x2)

3x2-3>3+3x2

3x2-3x2>6

0>6

Լուծում չունի

գ) (x-2)(x-3)+(4-x)(x+2)>0

-3x+14>0

-3x>-14

3x<14

x<14/3

(-∞;14/3)

դ) (2x-1)(x+2)-(x-5)(2x+1)>0

2x2+4x-x-2-2x2-x+10x+5>0

12x>2-5

12x>-3

x>-0,25

(-0,25;+∞)

Վարժ․433

ա) x-1/3<1

x-1<3

x<4

x ∈ (-∞;4)

բ) x/2-x/3>2

3x-2x>12

x>12

x ∈ (12;+∞)

գ) 2x/3<x/4-1

8x<3x-12

8x-3x<-12

5x<-12

x<-12/5

x ∈ (-∞,-12/5)

դ) 3x/2+x/6-2x/3>8

9x+x-4x>48

6x>48

x>8

x ∈ (8;+∞)

ե) x-4/5>2-x/3

3(x-4)>30-5x

3x-12>30-5x

8x>42

x>21/4

x ∈ (21/4;+∞)

զ) 2x+1/4+2<3x+2/3

3(2x+1)+24<4(3x+2)

6x+3+24<12x+8

6x+27<12x+8

6x-12x<8-27

-6x<-19

6x>19

x>19/6

x ∈ (19/6;+∞)

է) x-1/2-x/4<x/6+x-2/3

6(x-1)-3x<2x+4(x-2)

6x-6-3x<2x+4x-8

3x-6<6x-8

3x-6x<-8+6

-3x<-2

3x>2

x>2/3

x ∈ (2/3;+∞)

ը) 7x-2/4>1-x-1/3+2.1/12*x

7x-2/4>1-x-1/3+25/12x

3(7x-2)>12-4(x-1)+25x

21x-6>12-4x+4+25x

21x-6>16+21x

-6>16

x ∈ ⊘

Տանը

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից՝ 434-436,էջ 152

Վարժ․434

ա) 2+x>0

2+(-2)>0

0>0

Լուծում է։

բ) 4+2x<0

4+2*(-2)<0

4+(-4)<0

0<0

Լուծում է։

գ) 7-x<0

7-(-2)<0

9<0

Լուծում չէ։

դ) 9+5x>2-3x

9+5*(-2)>2-3*(-2)

9+(-10)>2-(-6)

-1>8

Լուծում չէ։

ե) 4x>-5+4x

4*(-2)>-5+4*(-2)

-8>-5+(-8)

-8>-13

Լուծում է։

զ) 2(1+x)<2x

2*(1+(-2))<-4

2+(-4)<-4

-2<-4

Լուծում չէ։

Վարժ․435

ա) 3,1-2x<5,1-x

-2x+x<5,1-3,1

-x>2

x<-2

x ∈ (-∞;-2)

բ) 3x-6<(1-3x)-2x+1

3x-6<1-3x-2x+1

3x-6<2-5x

3x+5x<2+6

8x<8

x<1

x ∈ (-∞;1)

գ) (2x-1)-(5-3x)>2-5x

2x-1-5+3x>2-5x

5x-6>2-5x

5x+5x>2+6

10x>8

x>4/5

x ∈ (4/5;+∞)

դ) (x-2)*(x+2)<4-x+x2

x2-4<4-x+x2

-4<4-x

x<4+4

x<8

x ∈ (-∞;8)

Վարժ․436

ա) 2x+1/5>2

2x+1>10

2x>10-1

2x>9

x>4,5

x ∈ (4,5;+∞)

բ) 2x/3-x/6<1

4x-x<6

3x<6

x<2

x ∈ (-∞;2)

գ) 4x+3/2>2-2x-1/3

3(4x+3)>12-2(2x-1)

12x+9>12-4x+2

12x+9>14-4x

16x>5

x>5/16

x ∈ (5/16;+∞)

դ) x/2+x/3+x/6<5

3x+2x+x<30

6x<30

x<5

x ∈ (-∞;5)

Ագլայա Դատեշիձե՝ Թուլության մանիֆեստ

Ես զարմանում եմ` հասարակությունը ինչու է մարդկային որոշ որակներ խրախուսում, իսկ որոշներն էլ` ոչ: Օրինակ` լավ է լինել բարի, ուրախ, առողջ: Եվ հակառակը` լավ չէ լինել տխուր, անօգնական կամ կորած-մոլորած: Մարդկային որոշ որակներ բացասական զգացմունքներ են համարվում ոչ թե, որ դրանք վնասակար են, այլ որ դրանց միջով անցնելն ինչպես մարդու, այնպես էլ շրջապատի համար դժվար է ու ցավոտ: Ուրիշ մեկին ապրումակցելը շրջապատի մարդկանց ստիպում է ընկղմվել սեփական` տհաճ համարվող զգացումների մեջ: Հասուն հայացք ունենալու քո ճանապարհին հանդիպում են զգացումներ, որոնք առավել քան դժվար են հաղթահարվում` հիասթափություն, տխրություն, հուսահատություն և անզորություն, շփոթվածություն, անհանգստություն կամ վախ: Դրանք երբեմն տիրապետող են դառնում, իշխանություն են ունենում քեզ վրա` ստիպելով կոտրվել և փակվել: Շատ դժվար է նաև դիմանալ, երբ քո կողքի մարդը հիվանդ է, վախենում է կամ հանդիպել է սեփական անզորությանը: Նա կանգ է առնում և սկսում ճնշել շրջապատը:

Ավելի հեշտ է նախատել, մեկուսացնել, խորհուրդներ տալ կամ վարկաբեկել անզորության մեջ հայտնված քո կողքինին, քան դիմակայել նրան, հետևաբար, ընդունեք խնդրեմ`

Թուլության մանիֆեստ

Ես իրավունք ունեմ թույլ լինելու: Նույնիսկ, եթե անգամ ես բոլորից ամենաթույլն եմ:

Ես իրավունք ունեմ անօգնական լինելու: Նույնիսկ, եթե ես շատ եմ տարբերվում ուրիշներից: Նույնիսկ, եթե դուրս գալու ելքը մոտ է:

Ես իրավունք ունեմ չիմանալու և չհասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում:

Ես իրավունք ունեմ ինչ-որ անիմաստ բան անելու: Նույնիսկ, եթե ինչ-որ մեկին դա դուր չի գալիս:

Ես իրավունք ունեմ ուզել մի բան, որի իմաստը ոչ մեկը չի հասկանում:

Ես իրավունք ունեմ ինչ-որ բան չհասցնելու և ամեն ինչ իմ ռիթմով անելու համար: Նույնիսկ, եթե ուրիշները ինձ շտապեցնում են:

Ես իրավունք ունեմ հիվանդ լինելու:

Ես իրավունք ունեմ անարդյունավետ լինելու: Անարդյունավետ` և՛ իմ, և՛ շրջապատի համար:

Ես իրավունք ունեմ առանձնանալու: Նույնիսկ, եթե իրադրությունը պահանջում է իմ լիարժեք ներկայությունը:

Ես իրավունք ունեմ հուսահատվելու:

Ես իրավունք ունեմ վարանելու, շփոթվելու, կորցնելու, վախենալու, հիասթափվելու:

Ես իրավունք ունեմ ինքնաոչնչացման, ընդ որում, այդ դեպքում միայն ես եմ դրա համար պատասխանատվություն կրելու:

Ես իրավունք ունեմ չլսելու ազդանշանները` չտեսնել վտանգն ու անտեսել ակնհայտը:

Ես իրավունք ունեմ օգտագործվել ուրիշ մարդկանց կողմից: Նույնիսկ, եթե այդ մասին ինձ զգուշացրել են:

Ես իրավունք ունեմ ցավ զգալու: Նույնիսկ, եթե ես գիտեմ, թե ինչպես կարելի է ազատվել դրանից:

Ես իրավունք ունեմ վշտանալու և արտասվելու: Ունեմ իրավունք անսխալական լինելու, նույնիսկ, եթե դա ուրիշներին անօգնական է դարձնում:

Ես իրավունք ունեմ ստին հավատալու և մանիպուլացիայի ենթարկվելու:

Ես իրավունք ունեմ տուժվելու:

Ես իրավունք ունեմ կախյալ լինելու:

Ես իրավունք ունեմ սխալվելու: Եվ սխալվելու այնքան, որքան ուզում եմ:

Ես իրավունք ունեմ իմ շահերին դեմ գնալու, ընդ որում, այդ դեպքում միայն ես եմ պատասխանատվություն կրելու:

Ես իրավունք ունեմ դժգոհ լինելու:

Ես իրավունք ունեմ ոչ մի տեղ էլ չգնալու:

Ես իրավունք ունեմ կասեցնելու իմ զարգացումը: Ես ունեմ իրավունք ետ մնալու:

Ես հարգում եմ ինձ` իմ ցանկացած դրսևորման մեջ:

Փաստը, որ ես իրավունք ունեմ այս ամենը ունենալու, դեռևս չի նշանակում, որ ես կօգտվեմ դրանից: Պարզապես ես ուզում եմ ընդունել իմ մարդկային բնույթի այդ մասը, որպեսզի իմ ունեցածի չափով թույլ տամ այդ իրավունքից օգտվել և ուրիշներին:

Վերլուծություն՝

Վիպակի տրամադրությունից հասկանալի է դառնում, որ ամեն ինչ կախված է լինելու մարդու բնույթից, մարդու կենսագործունեությունից։ Բոլոր թվարկած իրավունքների մեջ չկային դրական ազդանքներ, այսինքն ամեն մի իրավունք իր մեջ պարունակում էր միջոց, որով հասարակությունը կդժգոհեր այդ մարդուց։ Բոլոր իրավունքները ճիշտ եմ համարում։ Հեղինակը իմ կարծիքով սա գրելուց, գրել է շատ զայրացած վիճակում, քանզի բոլոր դժգոհության աստիճանները ներկայացված են։ Տրամադրությունը արդեն թույլ է տալիս հասկանալ, որ սա շատ կարևոր թեմա է։ Բոլոր իրավունքները կապված են հասարակության հետ, թե իրենց հետ ինչպես կվարվի հեղինակը։ Այստեղ չկան դրական իրավունքներ, կան միայն հիասթափեցնող իրավունքներ, որից հետո դիմացինը կարող է թողնել ու գնալ։ Հեղինակը անդրադարձել է ամենապարզ օրինակներին, բայց այնուամենայնիվ նրանք նույնպես հաշվի է առել։ Այդ չնչին իրավունքները, որոնցից կարող է լինել արհամարհանքը, հեղինակը դասակարգել է այն իրավունքները հետ, որոնք կապված են շրջապատի ճնշման հետ։ Ես համաձայն եմ, որ մարդ բոլոր այս իրավունքներին տիրապետում է, բայց պետք է դա լինի չափի մեջ։ Ես ճիշտ եմ համարում գաղափարը, բայց այն, թե ինչպես կդրսևորվի այդ իրավունքը ես մի քիչ այլ տեսակետ ունեմ։ Եթե մարդուն անպատճառ արհամարհես, ապա նա պարզապես կհիասթավի, որոնք կհանգեցնեն վատ հարաբերությունների, բայց եթե հիմնված արհամարհանք է, ապա ոչինչ էլ տեղի չի ունենա։ Հեղինակը նշում է կարևորագույն իրավունքները, բայց չի նշում, թե ինչպես դրանք պետք է կիրառվեն։ Մտքի հետ համաձայն եմ, բոլոր մարդիկ պետք է ունենան այս բոլոր իրավունքները, անկախ սեռից, տարիքից, գաղափարի աստիճանից, ռասսայից, թե ազգից։ Բոլորը պետք է ունենան այս իրավունքները, բայց միմիայն չափի մեջ։ Մեջբերում՝ “Ես զարմանում եմ` հասարակությունը ինչու է մարդկային որոշ որակներ խրախուսում, իսկ որոշներն էլ` ոչ: Օրինակ` լավ է լինել բարի, ուրախ, առողջ: Եվ հակառակը` լավ չէ լինել տխուր, անօգնական կամ կորած-մոլորած:”։ Այս միտքը ինձ շատ հետաքրքիր թվաց և ես ցանկացա վերլուծել այն։ Մարդ, որ հանդիպում է ուրիշ մեկին, նա ցանկանում է նրա մեջ տեսնել մարդկային իդեալ, այսինքն ցանկանում է տեսնել օրինակելի կերպար՝ բարի, ուրախ, վստահելի, համբերատար և այլն․․․։ Բայց ինձ չի թվում, որ ամեն մեկը կցանկանա տեսնել բացասական կերպար, որը միշտ տխուր է, հուսահատ ու հուսալքված։ Այս մեջբերումը կախված է շրջապատի կարծիքից։ Մեկը կարող է մտածել, որ դա հասարակ երևույթ է, բայց մեկը՝ ոչ։ Դա մարդկային տեսակ է։ Բոլոր մարդիկ տարբեր են։ Մարդ միշտ ցանկանում է տեսնել իրեն այդ դիմացինի մեջ, բայց ոչ միշտ է դա լինում։ Դրա համար էլ, երբ մարդ տեսնում է այդպիսի բացասական կերպար, նա միանգամից փորձում է հեռու մնալ նրանից, քանի որ մտածում է, որ կարող է ազդվի դրանից։ Այս բոլոր իրավունքները կախված են նրանից, թե ինչպես դրանք կընդունի հասարակությունը։ Կարող է մեկը դեմ լինել, մյուսը կողմ, դա միմիայն կախված է մարդու մտածելակերպից։ Բայց ամեն դեպքում գրեթե բոլոր դեպքերում բացասական կերպարից բոլորը ցանկանում են հեռու մնալ, քանի որ մտածում են, թե նա դաստիարակություն ու շնորհք չունի։ Պարզապես նրանք չեն մտածում, թե ի՞նչ խնդիրներ ունի այդ կերպարը։

Bu ne? Bu kim?

Թարգմանություն՝ թուրքերեն — հայերեն

Bu ne? Bu kim?

Սա ի՞նչ է։ Սա ո՞վ է։

Bu ne? Bu bir balon.

Սա ի՞նչ է։ Սա գնդակ է։

Bu ne? Bu bir kitap.

Սա ի՞նչ է։ Սա գիրք է։

Bu ne? Bu bir kalem.

Սա ի՞նչ է։ Սա մատիտ է։

Bu ne? Bu bir silgi.

Սա ի՞նչ է։ Սա ռետին է։

Bu ne? Bu bir televizyon.

Սա ի՞նչ է։ Սա հեռուստացույց է։

Bu ne? Bu bir bilgisayar.

Սա ի՞նչ է։ Սա համակարգիչ է։

Bu ne? Bu bir tişört.

Սա ի՞նչ է։ Սա շապիկ է։

Bu ne? Bu bir gazete.

Սա ի՞նչ է։ Սա թերթ է։

Bu ne? Bu bir şemsiye.

Սա ի՞նչ է։ Սա հովանոց է։

Bu ne? Bu bir çanta.

Սա ի՞նչ է։ Սա պայուսակ է։

Bu ne? Bu para.

Սա ի՞նչ է։ Սա փող է։

Bu ne? Bu bir hediye.

Սա ի՞նչ է։ Սա նվեր է։

Bu ne? Bu bir kutu.

Սա ի՞նչ է։ Սա տուփ է։

Bu ne? Bu bir fincan.

Սա ի՞նչ է։ Սա ապակե բաժակ է։

Bu ne? Bu bir saat.

Սա ի՞նչ է։ Սա ժամացույց է։

Bu ne? Bu bir oyun.

Սա ի՞նչ է։ Սա խաղ է։

Bu ne? Bu çanta.

Սա ի՞նչ է։ Սա պայուսակ/ճամպրուկ է։

Bu ne? Bu kedi.

Սա ի՞նչ է։ Սա կատու է։

Bu ne? Bu köpek.

Սա ի՞նչ է։ Սա շուն է։

Bu ne? Bu balık.

Սա ի՞նչ է։ Սա ձուկ է։

Bu ne? Bu bir fil.

Սա ի՞նչ է։ Սա փիղ է։

Bu ne? Bu bir penguen.

Սա ի՞նչ է։ Սա պինգվին է։

Bu ne? Bu bir tavuk.

Սա ի՞նչ է։ Սա հավ է։

Bu ne? Bu bir tavşan.

Սա ի՞նչ է։ Սա նապաստակ է։

Bu kim? Bu bir bebek.

Սա ո՞վ է։ Սա երեխա է։

Bu kim? Bu bir erkek.

Սա ո՞վ է։ Սա տղամարդ է։

Bu kim? Bu bir kadın.

Սա ո՞վ է։ Սա կին է։

Bunlar kim? Bunlar çocuk.

Սրանք ովքե՞ր են։ Սրանք երեխաներ են։

Bu kim? O doktor.

Սա ո՞վ է։ Նա բժիշկ է։

Şu kim? O bir öğretmen.

Դա ո՞վ է։ Նա ուսուցիչ է։

Şunlar kim? Onlar öğrenci.

Դրանք ովքե՞ր են։ Նրանք աշակերտներ են։

Şu ne? O araba.

Դա ի՞նչ է։ Այն մեքենա է։

Bu ne? Bu bir at.

Սա ի՞նչ է։ Սա ձի է։

Bu ne? Bu bir gözlük.

Սա ի՞նչ է։ Սա ակնոց է։

Bu kim? Bu bir doktor.

Սա ո՞վ է։ Սա բժիշկ է։

Bunlar kim? Onlar anne, baba ve çocuk. Bu bir aile.

Սրանք ովքե՞ր են։ Նրանք մայրիկ, հայրիկ և երեխա են։ Սա մի ընտանիք է։

Bu ne? Bu bir otobüs.

Սա ի՞նչ է։ Սա ավտոբուս է։

Bu ne? Bu bir çiçek.

Սա ի՞նչ է։ Սա ծաղիկ է։

Bu ne? Bu bir elma.

Սա ի՞նչ է։ Սա խնձոր է։

Şu ne? Bu süttür.

Դա ի՞նչ է։ Սա կաթ է։

Şu kim? O bir pilot.

Դա ո՞վ է։ Նա օդաչու է։

Bu ne? Bu güneş.

Սա ի՞նչ է։ Սա արև է։

Bu ne? Bu top.

Սա ի՞նչ է։ Սա գնդակ է։

Onlar kim? Onlar basketbolcu.

Նրանք ովքե՞ր են։ Նրանք բասկետբոլիստներ են։