Exercises from second book

ex. a, page 51

 1. Tell me about it. — պատմիր ինձ դրա մասին
 2. In other words, … — այլ կերպ ասած
 3. What’s the point of …? — Ո՞րն է նպատակը․
 4. Come on — Դադարիր, Լավ էլի /խոսակցական/
 5. Know what? — Գիտես ի՞նչ
 6. … as long as … — այնքան երկար ինչպես ․․․

ex. b

1. A: Sandra told me that she doesn’t like you very much.

B: Know what? I don’t really care!

2. A: Can I use your mobile phone?

B: Sure, as long as you don’t make an international call.

3. A: I think I’m the worst student in the class!

B: Oh, come on, Peter! You know that isn’t true.

4. A: I think I’m too tired to go out tonight.

B: Tell me about it, you don’t want to go to the cinema.

A: That’s right.

5. A: Homework! Homework!

What is the point of having all this homework?

6. A: I’ve got hardly money at all.

B: In other words! I had to ask my little brother to lend me a pound this morning.

 1. I think I don’t, because there are no things that can get me stressful. Because I am doing my homework, when I came home. I did all the homework in the evening.
 2. Yes, that’s it. When I am feeling me sad, only one thing can help me, it’s laughing. Yes, jokes helps me very much, but there are many types of events, where the laughing isn’t working.
 3. I have friends like that. It’s normal. I think without them, I can’t work so hard. The joke creators, helps me to feel me better.

ex. a, page 53

 1. This book isn’t written in English.
 2. Mane films are produced in Hollywood.
 3. The Olympic Games aren’t held every year.
 4. Chocolate is made from cocoa beans.
 5. Thousands of Beatles CDs are sold every year.
 6. How many cans of coke are bought every day?
 7. How often is the World Cup held?

ex. b

 1. Come on, Ken. These jeans look awful. Don’t make a fool of yourself.
 2. She’s delightful. She always makes me smile.
 3. I think it’s great to be with friends and have a good laugh.
 4. Have you made any new plans since we last met?
 5. You cannot always have a good time. Life isn’t always east!

ex. c

 1. I haven’t eaten any fast food since last month.
 2. My dad has been ill in bed for four days.
 3. My cousins have lived in their house for 20 years.
 4. I haven’t seen Jane since 10 o’clock.
 5. I really like this CD, but I haven’t listened to it for a long time.
 6. My sister’s boyfriend has phoned her eight time on Friday.
 7. We haven’t eaten anything since breakfast.

Vocabulary

 1. In Britain, if you’re over 18, you’re an adult.
 2. The opposite of old is young.
 3. A six or seven-year-old is a child.
 4. Someone who is about 50 is middle-aged.
 5. A more polite word of old is
 6. This person is over 65 years old and doesn’t work anymore.
 7. If you’re 14, you’re a teenager.

The crossword’s word is Toddler.

ex. a, page 54

1. A nuclear bomb — F

2. A volcano — D

3. A tsunami — C

4. An earthquake — B

5. A flood — E

6. A hurricane — A

ex. c, page 55

 1. The dead man was found late last night.
 2. The house was robbed at midnight.
 3. I am often confused with my older brother.
 4. A lot of litter were dropped on the streets in our town.
 5. A film was made about the earthquake from them.
 6. She was called “the Queen of Music”.
 7. The Empire State Building was completed in 1932.
 8. The window of our classroom was broken last night.

ex. d

The hurricane hit New Orleans on 29 August 2005, and 1500 people were killed. About 7500 people were rescued by police and firefighters. The city was badly damaged — about 80 per cent of the city was flooded. A lot of money was lost — a total of about 90 billion dollars.

Grammar

 1. This photo was taken two years ago.
 2. She’s really upset because her bicycle was stolen last night.
 3. These houses were built in the seventeenth century.
 4. This book was written in 2007.
 5. Computers were not used in our school until 1997.

Ի՞նչ կլինի, եթե ԱՄՆ-ն չլինի

Ինչպես գիտենք, ԱՄՆ-ն ամենահարուստ, ամենազարգացած ու ամենաազդեցիկ երկիրն է աշխարհում։ Դժվար է պատկերացնել, թե ի՞նչ կլինի աշխարհի հետ, եթե Միացյալ Նահանգները չլինեն։ ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենաազդեցիկ պետությունն է, որն ամեն մայրցամաքում ունի իր ազդեցությունը ու իր քաղաքականությունը։ ԱՄՆ-ն աշխարհին շատ հատյի գյուտեր է նվիրել, ինչպես ժամանակակից, այդպես էլ հին, որոնք մեզ են նվիրել հայտնի գյուտարարները, որոնցից էին Նիկոլա Տեսլան, Էդիսոնը և ալյոք։ ԱՄՆ-ն մեզ նվիրել է ժամանակակից գյուտեր, որոնցից է լույսը՝ լուսակիրը, որը նվիրել է աշխարհին Թոմաս Էդիսոնը։ Եթե ԱՄՆ-ն չլիներ, չէր լինի նաև հանրահայտ դեկլորացիան՝ հուլիսի չորսի։ ԱՄՆ-ն ամենահայտնի, ամենազարգացած պետությունն է, և գաղտնիք չէ, որ կունենա մեծ պաշարներ։ ԱՄՆ-ն ունի շատ մեծ պաշարներ վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության։ Ունի նավթի, գազի, կապարի, ոսկու, պղնձի, նիկելի, տիտանի, սև և գունավոր այլ մետաղների, ինչպես նաև մարմարի ու թանկարժեք քարերի ահռելի պաշարներ։

Շարունակել կարդալ