English homework

Task 1

Part A: Read about Tony the teacher and answer the questions. Write full sentences please.

This is Tony. He’s a teacher. He’s old and a little fat. He works at the school. He teaches English.

Every day he gets up at half past six in the morning. He takes a shower and puts on shirt and tie. Then he eats breakfast at seven o’clock. At quarter past seven, he rides his motorcycle to school.

Tony starts work at eight o’clock. He cleans the classroom. Then, he talks with his students’ parents. He starts teaching at nine o’clock. At twelve o’clock, he has lunch. He teaches again in the afternoon. He goes home at half past four.

In the evening, he feeds his goldfish and he watches TV. He has dinner at half past six. Then he corrects students’ homework. At ten o’clock, he goes to bed.

 1. What’s his name? — His name is Tony.
 2. Where does he work? — He works at the school.
 3. Is he thin? — No he isn’t. He is a fat man.
 4. Does he walk to work? — No, he doesn’t. Every morning he rides his motorcycle to school.
 5. Does he get up at five o’clock? — No, he doesn’t. He wakes up at half past six in the morning.
 6. Does he eat breakfast at seven o’clock? — Yes, he does.
 7. Does he clean the classroom? — Yes, he does. Every morning he’s cleaning the class.
 8. Does he watch TV in school? — No, he doesn’t. He is teaching in the school.
 9. What time does he have lunch? — At twelve o’clock.
 10. Has he got any pets? — Yes, he has. He has a goldfish.
 11. What time does he have dinner? — He has dinner at half past six.
 12. What time does he go to the bed? — At ten, he goes to the bed.

Task 2. Translate into English

1. Անցյալ տարի Թոմը մի նոր մեքենա գնեց, բայց նա դեռ չի վաճառել իր հին մեքենան։ — Tom bought a new car last year, but he hasn’t sold his old car yet.

2. Մերին երկու տարի է, ինչ Ճապոնիայում է, և նրան շատ դուր է գալիս իր նոր աշխատանքը։ — Mary has been in Japan for two years and she likes her new job a lot.

3. — Դուք երբևէ եղե՞լ եք Ֆրանսիայում։ — Այո՛, անցյալ տարի ես երկու շաբաթ անցկացրի Փարիզում։ — Have you ever been to France? — Yes, last year I spent two weeks in Paris.

4. — Երկար ժամանակ է չեմ տեսել Չարլզին։ — Նա հիվանդ էր անցյալ շաբաթ և դեռ չի վերադարձել աշխատանքի։ — I haven’t seen Charles for a long time. — He was sick last week and hasn’t returned to work yet.

5. Վեց ամիս առաջ Աննան մեկնեց Իսպանիա, և այդ օրվանից ի վեր ես նրանից լուր չունեմ։ — Anna went to Spain six months ago, and I haven’t heard from her since that day.

6. Ես փնտրում եմ իմ բանալիները։ — Դուք տեսե՞լ եք դրանք։ — Այո՛, երեկ դրանք թողել էիք մեքենայում։ — I’m looking for my keys. — Have you seen them? — Yes, yesterday you left them in the car.

7. — Դու վերջերս տեսե՞լ ես Ֆիլիպին։ — Անցյալ շաբաթ ես նրան զանգահարեցի մի քանի անգամ, բայց ոչ ոք չպատասխանեց։ — Have you seen Phillip lately? — I called him several times in the last week, but nobody answered.

8. -Եկե՛ք գնանք նախաճաշելու միասին։ — Շնորհակալություն, ես հենց նոր եմ նախաճաշել։ — Let’s have breakfast together. — Thanks, but I just had breakfast.

9. Ողջու՛յն, Բի՛լ։ Քեզ շատ վաղուց չեմ տեսել։ Որտե՞ղ էիր։ — Hi! Bill. I haven’t seen you for a long time. Where have you been?

10. — Լսել եմ, որ Թեդը Ավստրալիայում է։ — Միթե՞ չգիտեիր։ Արդեն երկու ամիս է, ինչ նա այնտեղ է։ — I heard that Bill is in Australia. — Didn’t you know? He has been there for two months.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s